Aktualności 2019


Z okazji święta Dnia Edukacji Narodowej

 

wszystkim Dyrektorom, Nauczycielom i innym pracownikom placówek oświatowych dzięki którym szkoły mogą codziennie spełniać swoje założone cele edukacyjne i wychowawcze życzymy spełnienia i sukcesów zarówno zawodowych jak i osobistych oraz wielu sprzymierzeńców dzięki którym edukacja staje się przyjemna i ważna!

 Monika Piechowicz - Kruk z Zespołem Centrum Doskonalenia Edukacyjnego

***

 

Szanowni Państwo

Dyrektorzy i Nauczyciele szkół

i placówek oświatowych

Z przyjemnością informujemy, że Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli Centrum Doskonalenia Edukacyjnego otrzymała akredytację decyzją Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w dniu 30 sierpnia 2019 roku.

Przygotowaliśmy dla dyrektorów i nauczycieli szereg ciekawych propozycji szkoleniowych zamieszczonych w udostępnionej dla szkół publikacji - plakatu z wykazem wszystkich form doskonalenia zawodowego nauczycieli będących odpowiedzią na wyznaczone przez Ministra Edukacji Narodowej priorytety edukacyjne na rok szkolny 2019-2020.

Mamy za sobą rok wytężonej pracy wdrażania reformy polskiej szkoły. Dzisiaj dzielimy się własnym doświadczeniem i wnioskami w tym zakresie.  Ważne kwestie jednak pozostają niezmienne. Przede wszystkim chcemy kompetentnego ucznia ukierunkowanego na sukces i kompetentnego nauczyciela, który pokaże mu drogę. 

Od roku dzięki współpracy z liderami w polskiej edukacji towarzyszymy realizacji ministerialnych i rządowych projektów dzieląc się wiedzą i doświadczeniem z dyrektorami i nauczycielami szkół i placówek oświatowych.

Cieszymy się mogąc przedstawić Państwu ofertę Centrum Doskonalenia Edukacyjnego na rok szkolny 2019-2020 kontynuując dotychczasową współpracę z dyrektorami i nauczycielami. Zapraszamy na warsztaty i szkolenia projektowe przygotowujące kadrę zarządzającą polską oświatą do nowych zadań.

Polecamy udział w projekcie realizowanym na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej skierowanym do Dyrektorów szkół i placówek oświatowych nt. „Kompleksowy program rozwijania kompetencji kluczowych uczniów skierowany do kadr zarządzających placówek oświatowych w województwie wielkopolskim

oraz w projekcie „Forum kadry wspomagania oświaty” przygotowanym dla nauczycieli jak i dla studentów II stopnia.

Projekty te kontynuują prace na rzecz świadomego nauczania w zakresie kompetencji kluczowych.

Jako biuro rekrutacyjne Centrum Doskonalenia Edukacyjnego współpracujące z „MIR CONSULTING Szymon Mironowicz” – realizatorem projektu w województwie wielkopolskim prowadzimy rekrutację na terenie Południowej Wielkopolski.

Jesteśmy zaangażowani w proces wspomagania szkół i placówek oświatowych w zakresie kompetencji kluczowych na terenie całej Polski.

Jednym z nich jest rozwijanie kompetencji matematycznych, cyfrowych, przedsiębiorczości i innowacyjności. Dlatego dzięki współpracy z Wydawnictwem Multimedialnym EDUEXPERT Sp. z o.o. przygotowaliśmy ciekawą ofertę szkoleniowo- produktową, dzięki której nauczyciele przedszkoli i szkół w klasach I-IV będą mogli kształtować kompetencje uczniów poprzez zastosowanie TIK z wykorzystaniem platformy edukacyjnej „Matematyka bez reszty” i „Metoda projektu”.

Od roku na bazie tej współpracy w rządowym programie „Aktywna Tablica” prowadzimy cykl webinariów dla nauczycieli z całej Polski pokazując jak kształtować kompetencje kluczowe przy pomocy wspominanych platform.

Ponadto propadujemy innowacyjne nauczanie biologii w klasach VII-VIII na platformie przygotowanej przez Wydawnictwo Eduexpert Sp. z o.o., wraz z którym zapraszamy do współpracy szkoły, które chciałyby przez najbliższy rok testować najnowszy produkt multimedialny -  Program „SCIENCE LAB” ZMYSŁY to multimedialny produkt edukacyjny dla szkół podstawowych, przeznaczony do nauki biologii w klasach VII-VIII zgodny z podstawa programową, który zawiera pakiet ćwiczeń, interakcji, zabaw, gier oraz filmy do szybkiego i efektywnego wykorzystania podczas zajęć szkolnych.

Ponadto proponujemy jak co roku warsztaty, konferencje i treningi umiejętności weekendowe, szkolenia Rad Pedagogicznych na terenie szkół i placówek wychowawczo-oświatowych oraz kursy kwalifikacyjne, elearningowe.

Dzięki wieloletniej praktyce i owocnej współpracy z wieloma organizacjami, którym dziękujemy za zaufanie, jesteśmy otwarci na współpracę w ramach realizacji projektów edukacyjnych i samorządowych.

Oferta Centrum Doskonalenia Edukacyjnego dostępna jest na stronie www.centrumcde.plhttps://www.facebook.com/centrumcde

Wspomagamy szkoły w zakresie diagnozy, monitoringu i ewaluacji realizacji kompetencji kluczowych w szkole.

Powoli przygotowujemy się do obchodów 20-lecia istnienia CENTRUM DOSKONALENIA EDUKACYJNEGO! Liczymy, że będziecie Państwo z nami świętować w 2020 roku!

Z serdecznym zaproszeniem do współpracy

Monika Piechowicz - Kruk

Dyrektor CDE

wraz z Zespołem Edukatorów

Centrum Doskonalenia Edukacyjnego w Kaliszu

 ***

OFERTA FORM DOSKONALENIA na rok szkolny 2019/2020

Termin nadsyłania zgłoszeń do 30 września 2019 r.

Szczegółowe informacje oraz KARTA ZGŁOSZENIA oraz CENNIK na stronie www.centrumcde.pl

Informacje w sprawie rekrutacji do PROJEKTÓW udostępnione są w formie elektronicznej oraz na stronie www.centrumcde.pl

Lp.

Tytuł formy

Liczba godzin

001

PROJEKT dla DYREKTORÓW: „Kompleksowy program rozwijania kompetencji kluczowych uczniów skierowany do kadr zarządzających placówek oświatowych w województwie wielkopolskim” (bez kosztów)

72

002

PROJEKT dla nauczycieli, trenerów, studentów II-stopnia "Forum Kadry wspomagania Oświaty" (bez kosztów)

70

1.

Zmiany w Karcie Nauczyciela od 1 września 2019 roku. Istotne zmiany dla dyrektora, organu prowadzącego i nauczycieli.

8

2.

Finansowanie i organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz realizacji zadań dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.  

Dla dyrektorów placówek oświatowych, przedstawicieli JST – pracowników oświaty, przedstawicieli związków zawodowych, nauczycieli, psychologów, pedagogów.

8

3.

Jak dokonywać oceny pracy nauczyciela zgodnie z aktualnymi przepisami. Warsztat dla dyrektorów i nauczycieli.

8

4.

Awans zawodowy nauczyciela– przygotowanie dokumentacji z uwzględnieniem zmian w prawie oświatowym.

8

5.

Planowanie i realizacja nadzoru pedagogicznego w szkole.

8

6.

Tworzenie koncepcji pracy szkoły a planowanie jej rozwoju zgodnie z wytycznymi reformy edukacji.

8

7.

Nowe wspomaganie szkoły - diagnoza, monitoring i ewaluacja osiągnięć szkoły. Warsztat dla liderów zespołów nauczycieli.

8

8.

Najważniejsze narzędzie pracy nauczyciela. Emisja i higiena głosu. Praca głosem w pracy i przeciwdziałanie chorobom.

16

9.

Wypalenie zawodowe. Jak pomóc sobie i innym.

8

10.

Jak radzić sobie ze stresem? Trening umiejętności.

8

11.

Uczymy uczniów uczyć się w świetle kompetencji kluczowych. Metody i techniki.

8

12.

Na jaką liczbę jest dzisiaj moda? Elementy statystyki opisowej na lekcji matematyki.

6

13.

Wychowanie do wartości a kształtowanie postaw - kompetencje społeczne i obywatelskie uczniów.

8

14.

Rola kompetencji kluczowych ucznia w planowaniu pracy nauczyciela. Przygotowanie dokumentacji w oparciu o nową PP.

8

15.

Obraz i literatura- czyli z komiksem, filmem i literaturą ku skutecznej edukacji.

6

16.

Kształtowanie kompetencji kluczowych u uczniów klas I-IV z wykorzystaniem TIK w oparciu o platformę „Matematyka bez reszty” i „Metoda projektu”

8

17.

Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów klas I-IV z zastosowaniem TIK na platformie „Matematyka bez reszty”.

8

18.

Kształtowanie świadomości i ekspresji kulturalnej u uczniów poprzez zajęcia artystyczne w szkole. Warsztat dla grup o specjalności muzyka i plastyka.

8

19.

Bądź artystą EKO - czyli jak nauczać techniki i plastyki z wykorzystaniem materiałów EKO.

8

20.

Wykorzystanie e-podręczników w procesie nauczania. Kształtowanie kompetencji kluczowych ucznia.

8

21.

Doświadczenie przyrodnicze w klasach młodszych w oparciu o metodę eksperymentu i projektu w świetle kompetencji kluczowych.

8

22.

Geografia moja pasja. Metodyka pracy w oparciu o TIK na lekcjach przyrody i geografii a kompetencje kluczowe.

8

23.

Lekcja matematyki z elementami oceniania kształtującego. Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów.

8

24.

Jak nie „przeoglądać” lekcji, czyli praca z filmem? Dobra lekcja języka polskiego na każdym etapie edukacyjnym.

6

25.

Nie dajcie się przestraszyć, Jak uczyć filozofii w szkole.

6

26.

Jak odnaleźć najlepsze dla mnie miejsce - moje zadania i role w tej placówce. Trening ku odkrywaniu własnych kompetencji i zasobów.

8

27.

Jak doskonalić cechy dobrego pedagoga - wychowawcy. Kompetencje wychowawcze nauczycieli. Trening umiejętności.

8

28.

Warsztat radzenia sobie w trudnych sytuacjach z rodzicami. Zajęcia mają charakter superwizyjno – wspierający.

8

29.

Wywiadówka inaczej- czyli jak współpracować rodzicami w zreformowanej szkole?

8

30.

Rola norm i zasad w pracy z młodzieżą a kompetencje kluczowe. Kompetencje wychowawcze nauczycieli i wychowawców.  

8

31.

Jak rozwijać zdolności kierunkowe i twórcze uczniów?

8

32.

Kary i nagrody w wychowaniu wg koncepcji T. Gordona „Wychowanie bez porażek”.

8

33.

Motywowanie do nauki. Jak rozmawiać z dzieckiem, aby się uczyło? Warsztat ukierunkowany na dziecko.

8

34.

Motywowanie uczniów do nauki - wyzwanie dla nauczyciela. Warsztat ukierunkowany na kompetencje nauczyciela.

8

35.

Coaching w pracy i rozwoju nauczyciela. Trening umiejętności.

8

36.

Kompetencje kluczowe a sukces ucznia.

8

37.

Jak rozwijać zdolności kierunkowe i twórcze zdolności uczniów?

8

38.

Indywidualizacja nauczania - praca z uczniem zdolnym.

8

39.

Tutoring jako metoda spersonalizowanej nauki i wychowania w szkole. Warsztat dla nauczycieli i wychowawców.

8

40.

Sposoby i formy pracy z uczniem dyslektycznym.

8

41.

Być bliżej dziecka. Jak reagować na przejawy seksualności dzieci i młodzieży w wieku szkolnym.

8

42.

Gry i zabawy przeciwko agresji – warsztat psychoedukacyjny.

8

43.

Uczeń z niepełnosprawnością intelektualną w klasie integracyjnej. Szanse i ograniczenia.

8

44.

Metody i techniki pracy z uczniem dyslektycznym na lekcji i w domu.

8

45.

Dostosowywanie wymagań edukacyjnych do specjalnych potrzeb dziecka. Metody i techniki pracy.

8

46.

Praca z dzieckiem autystycznym. Podstawowe metody i zasady pracy.

8

47.

Komunikacja alternatywne i wspomagająca w pracy z dzieckiem z problemami komunikacyjnymi. Wprowadzenie do komunikacji alternatywnej.

8

48.

AAC – alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się. I poziom podstawowy oraz II poziom zaawansowany.

15/15

49.

Warsztat: „Dziecko jąkające się w szkole.”

10

50.

Profilaktyka logopedyczna w przedszkolu.

20

51.

LOGORYTMIKA jako forma uzupełniająca terapię dziecka z deficytami mowy, ruchu oraz percepcji słuchowej i wzrokowej.

6

52.

Wspieranie rozwoju i funkcjonowania dzieci leworęcznych i z zaburzeniami lateralizacji.

8

53.

Warunki diagnozowania i orzekania oraz sposoby pracy z dziećmi słabowidzącymi i niewidzącymi w ujęciu tyflopedagogiki.

8

54.

Kurs instruktażowy dla nauczycieli - KIEROWNIKÓW WYCIECZEK SZKOLNYCH (10h)

10

55.

Kurs kwalifikacyjny dla kierowników wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

10

56.

Kurs wychowawców wypoczynku.

36

57.

Pierwsza pomoc przedmedyczna BLS.                                                 

6

58.

Jak uczyć języków obcych dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE)?

10

       59.         Nowoczesne i skuteczne nauczanie języka angielskiego w klasach I-III"                                                                                                                                                                  8


60.

Jak uczyć języków obcych dzieci z dysleksją?

8

61.

Impulsy zachęcające uczniów do mówienia i pisania na lekcji języka obcego.

8

62.

„Europejskie Portfolio Językowe” jako nieodłączny element nowoczesnego nauczania języków obcych.

8

63.

„Deutsch nach Englisch” – nauczanie języka niemieckiego jako drugiego języka obcego.

8

64.

Kurs pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych z wykorzystaniem elementów metody kinezjologii edukacyjnej. (e-learning)

8

65.

Kurs pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych z wykorzystaniem elementów metody Marii Montessori. (e-learning)

   64

66.

Kurs pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych z wykorzystaniem elementów metody integracji sensorycznej. (e-learning)

64

 

   ***

 

 Szanowni Państwo

Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych

Centrum Doskonalenia Edukacyjnego w nawiązaniu do wcześniejszej korespondencji pragnie Państwa zaprosić do udziału w projekcie:

„Kompleksowy program rozwijania kompetencji kluczowych uczniów skierowany

do kadr zarządzających placówek oświatowych w województwie wielkopolskim”.

 

Jako biuro rekrutacyjne współpracujące z „MIR CONSULTING Szymon Mironowicz” – realizatorem projektu w województwie wielkopolskim rozpoczęliśmy rekrutację na terenie Południowej Wielkopolski.

 • Projekt realizowany jest w ramach Działania 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój rekomendowany przez Kuratorium i Ministerstwo Edukacji Narodowej w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów skierowanych do kadr zarządzających​ placówek oświatowych w województwie WIELKOPOLSKIM​.
 • W projekcie mogą wziąć udział dyrektorzy/wicedyrektorzy/kierownicy zespołów przedmiotowych/ kierownicy świetlic szkół/przedszkoli z terenu województwa wielkopolskiego.
 • Z jednej placówki może wziąć udział tylko jedna.
 • Ilość miejsc w projekcie jest ograniczona​, w projekcie przewidziany jest udział średnio, co 10 szkoły/przedszkola z województwa wielkopolskiego.
 • Proponujemy bezpłatne szkolenia projektowe w Kaliszu dla dyrektorów, którzy cenią sobie wygodę i merytorykę na najwyższym poziomie. 

 

 HARMONOGRAM SZKOLEŃ PROJEKTOWYCH DLA DYREKTORÓW w 2019/ Kalisz 

Grupa

Termin I zjazd

Termin II zjazd

Termin III zjazd

Miejsce

G 8   

13-15.09.2019

27-29.09.2019

4-6.10.2019

Kalisz
zakwaterowanie w hotelu

G 18

11-13.10.2019

18-20.10.2019

8-10.11.2019

Kalisz
zakwaterowanie w hotelu

G 30  

25-27.10.2019

15-17.11.2019

22-24.11.2019

Kalisz
zakwaterowanie w hotelu

 Korzyści z udziału w projekcie. W ramach projektu zakwalifikowani uczestnicy korzystają z następujących form wsparcia:

 • wyjazdowe lub stacjonarne/weekendowe szkolenie warsztatowe w grupach 16 osobowych, 72 godz. dydaktyczne w trzech zjazdach po 3 dni. Całe szkolenie bezpłatne - noclegi, pełne wyżywienie, materiały szkoleniowe​.
 • wsparcie indywidualnego zewnętrznego doradcy dla każdego uczestnika w ilości 24 godz. zegarowych w indywidualnym procesie wspomagania w danej placówce
 • doradca przyjeżdża do danej placówki i czynnie wspiera proces wspomagania), w której zatrudniony jest uczestnik. 
 • Zadaniem doradcy będzie:

1)      pomoc przy przygotowaniu rozwiązań ewentualnych problemów,

2)      organizacyjnych lub dydaktyczno-wychowawczych, przykłady dobrych praktyk, itp.

3)      wsparcie w formie udziału uczestników z poszczególnych grup w wirtualnej sieci współpracy i wymiany doświadczeń (grupy max. 11 osób) w ilości 30 godzin dydaktycznych.

 •  Kuratoria w całej Polsce od 2018 roku podczas kontroli w placówkach oświatowych, kładą nacisk na weryfikację i sprawdzanie tego obszaru.
 • Dzięki udziałowi w szkoleniu oraz wsparciu indywidualnego doradcy - uzyskają Państwo pełną wiedzę z tego zakresu oraz niezbędne wytyczne i dokumentację.

 Pełna informacja o projekcie znajduje się w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, oraz innych załączonych dokumentach.

 Strona www projektu: http://www.frr.org.pl/forum-kadry-kierowniczej/

Strona www cde: http://www.centrumcde.pl

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie uprzejmie prosimy o wybór terminu i miejsca szkolenia. Informację zwrotną prosimy przesłać bezpośrednio do koordynatora projektu na maila monikapiech@poczta.onet.pl lub cde@centrumcde.pl w celu przesłania pełnej dokumentacji niezbędnej do rekrutacji.

Karty zgłoszeń prosimy przesyłać na adres:

CENTRUM DOSKONALENIA EDUKACYJNEGO

Ul. Niecała 1, 62-800 Kalisz lub Skr. poczt. 159/72, 62-800 Kalisz 1

lub w formie elektronicznej na adres:  monikapiech@poczta.onet.pl lub cde@centrumcde.pl

 •  Przypominamy, że podstawą zgłoszenia jest KARTA ZGŁOSZENIA CDE
 • rekrutacja kończy się 5 dni przed szkoleniem
 • Szczegółowe informacje zawarte są w osobnym załączniku oraz na stronie www.centrumcde.pl oraz https://www.facebook.com/centrumcde
 • Wszystkie szkolenia realizujemy również dla Rad Pedagogicznych

Serdecznie zapraszamy!

*** 

 Otwieramy nabór na kolejne edycje szkoleń kwalifikacyjnych od września 2019

"Kurs na wychowawcę wypoczynku"

 oraz

"Kurs na kierownika wypoczynku"

 Szanowni Państwo!

Zapraszamy do udziału w kursach kwalifikacyjnych przygotowanych przez
 Centrum Doskonalenia Edukacyjnego
 dla przyszłych „Wychowawców wypoczynku” oraz „Kierowników wypoczynku” 
opracowanych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 roku 
w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz.U.poz. 452) 

PROGRAM KURSÓW
Na „Wychowawcę wypoczynku” oraz „Kierownika wypoczynku” zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz.U.poz. 452) 
Szczegółowy program otrzymują osoby zgłoszone na szkolenie.

Harmonogram kursu:
 

 

KURS

Poniedziałek 24.06.2019

Wtorek
25.06.2019

Środa
26.06.2019

Czwartek
27.06.2019

Wychowawca kolonii

13.00 – 20.00
9h

13.00 – 20.00
9h

13.00 – 20.00
9h

13.00 – 20.00
9h

Kierownik placówki wypoczynku

13.00 – 20.00

16.00 – 20.00
5h

16.00 – 20.00
5h

13.00 – 20.00

Pierwsza Pomoc Przedmedyczna

 

 

 

4h


Zastrzegamy sobie prawo zmiany godzin na potrzeby ustaleń z grupą!
 
Miejsce szkolenia: Szkoła Podstawowa Specjalna nr 19 w Kaliszu, ul. Budowlanych 2, 62-800 Kalisz

Organizacja:
- Organizator kursów: Centrum Doskonalenia Edukacyjnego
- Koordynator kursów: mgr Monika Piechowicz- Kruk
- Szkolenie prowadzone w formie wykładowo – warsztatowej
- Oferta skierowana do nauczycieli i wychowawców publicznych przedszkoli, szkół wszystkich szczebli i innych placówek oświatowych, oraz osób chętnych do zdobycia kwalifikacji spełniających warunki naboru
- Kurs wychowawców wypoczynku obejmuje 36 godzin 
- Kurs Kierowników wypoczynku 10 godzin
- Kurs z pierwszej pomocy przedmedycznej 4 godziny
- Optymalna liczba uczestników: 20 osób

Koszt:
kurs wychowawców kolonii 220 zł
kierownika placówki wypoczynku 140 zł

Warunki ukończenia:
- Zgłoszenie, wymagane zaświadczenia, opłata i uczestnictwo w szkoleniu

Informacji na temat kursu udziela:
Monika Piechowicz - Kruk, tel; 696725232, e-mail: cde@centrumcde.pl
 

Karty zgłoszeń prosimy przesyłać na adres:

CENTRUM DOSKONALENIA EDUKACYJNEGO
Skr. poczt. 159/72, 62-800 Kalisz 1
lub w formie elektronicznej na adres: cde@centrumcde.pl

 

 

è Przypominamy, że podstawą zgłoszenia jest KARTA ZGŁOSZENIA CDE
è rekrutacja kończy się 5 dni przed szkoleniem
è Szczegółowe informacje zawarte są w osobnym załączniku oraz na stronie www.centrumcde.pl oraz https://www.facebook.com/centrumcde
 

 

 

KARTĘ ZGŁOSZENIA można pobrać ze strony:

 http://www.centrumcde.pl/index.php/content/view/18/26/

Czekamy na zgłoszenia! 

***  

Szanowni Państwo

Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych

 

Centrum Doskonalenia Edukacyjnego poleca i zaprasza Państwa do udziału w projekcie:

"Kompleksowy program rozwijania kompetencji kluczowych uczniów

skierowany do kadr zarządzających placówek oświatowych

w województwie wielkopolskim" 

Projekt trwa wyłącznie do końca września 2019 dlatego teraz polecamy 3 darmowe zjazdy szkoleniowe, które mocno inwestują w umiejętności i doświadczenia dyrektorów, są okazją do wymiany doświadczeń i budowania sieci współpracy z innymi dyrektorami oraz gwarantują wspomaganie na kolejny rok szkolny 2019/2020 w zakresie realizacji kompetencji kluczowych w nauczaniu szkolnym.

Centrum Doskonalenia Edukacyjnego – BIURO REKRUTCYJNE POŁUDNIOWA WIELKOPOLSKA
KONTAKT:
Tel. 0048 696725232
e-mail: monikapiech@poczta.onet.pl lub cde@centrumcde.pl, adres do korespondencji:
ul. Targowa 20/4 62-800 Kalisz, www.centrumcde.pl
 
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie uprzejmie prosimy o wybór terminu i miejsca szkolenia. Informację zwrotną prosimy przesłać bezpośrednio do koordynatora projektu na maila monikapiech@poczta.onet.pl lub cde@centrumcde.pl w celu przesłania pełnej dokumentacji niezbędnej do rekrutacji.
 
HARMONOGRAM SZKOLEŃ PROJEKTOWYCH DLA DYREKTORÓW w 2019/ grupa 2- Kalisz
Wznawiamy rekrutację dla grup w terminach :

 

Gr 2

Kalisz

14-16-.06

 

28-30.06

5-7.07

pt/sob/nd

Gr 6

Poznań

31-2.06

14-16.06

5-7.07

pt/sob/nd

 

 Dla wszystkich uczestników zagwarantowany jest nocleg! 

Prosimy o zabranie ze sobą oryginałów dokumentów projektowych.

Do zobaczenia! 

 

Karty zgłoszeń prosimy przesyłać na adres:
CENTRUM DOSKONALENIA EDUKACYJNEGO
Skr. poczt. 159/72, 62-800 Kalisz 1
lub w formie elektronicznej na adres: monikapiech@poczta.onet.pl lub cde@centrumcde.pl
 
è Przypominamy, że podstawą zgłoszenia jest KARTA ZGŁOSZENIA CDE
è rekrutacja kończy się 5 dni przed szkoleniem
è Szczegółowe informacje zawarte są w osobnym załączniku oraz na stronie www.centrumcde.pl oraz https://www.facebook.com/centrumcde
è Wszystkie szkolenia realizujemy również dla Rad Pedagogicznych
 

Czekamy na zgłoszenia! 

*** 

 

  Szkolenia, które odbyły się:

TERMINY ZJAZDÓW - GRUPA 33 W KALISZU (czw-so)

I ZJAZD 28.02.-02.03.2019 r. w czwartek zajęcia rozpoczynają się o godz. 15.00 OD 14.00 OBIAD I ZAKWATEROWANIE

 

II ZJAZD 21-23.03.2019 r. w czwartek zajęcia rozpoczynają się o godz. 15.00

III ZJAZD 25-27.04.2019 r. w czwartek zajęcia rozpoczynają się o godz. 15.00

 

*** 

HARMONOGRAM SZKOLEŃ PROJEKTOWYCH DLA DYREKTORÓW w 2019/ grupa 34 - Ciechocinek

 I ZJAZD 15-17.03.2019 r. (weekend)
II ZJAZD 29-31.03.2019 r. (weekend)
III ZJAZD 12-14.04.2019 r. (weekend)

Dla wszystkich uczestników zagwarantowany jest nocleg! 

Rekrutacja nie została jeszcze zamknięta, można jeszcze dołączyć do grupy!

Serdecznie zapraszamy!      

          

*** 
 

Szanowni Państwo, 

 

 

w związku z udziałem Centrum Doskonalenia Edukacyjnego w ministerialnym projekcie z zakresu:

  „Skuteczne osiąganie celów edukacyjnych – nowy system wspomagania szkoły”

część szkół objęta jest wspomaganiem w zakresie kompetencji kluczowych. Pozostałe szkoły i nauczycieli zapraszamy do udziału w szkoleniach i warsztatach w tym obszarze. Zapraszamy do współpracy!

 

 

*** 
Przypominamy o powstających grupach szkoleniowych dla dyrektorów w projekcie realizowanym na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej nt. 

 

 


„Kompleksowy program rozwijania kompetencji kluczowych uczniów skierowany do kadr zarządzających placówek oświatowych w województwie wielkopolskim”
Projekt kontynuuje prace na rzecz świadomego nauczania w zakresie kompetencji kluczowych. Udział w projekcie jest bezpłatny i zakłada szkolenie w wymiarze 72 godzin edukacyjnych.
***
Przypominamy, że już sobotę 17 listopada 2018 roku zaplanowaliśmy szkolenia:
 „Awans zawodowy nauczyciela po reformie” 
Warsztat poprowadzi mgr Dariusz Grzesik, wieloletni dyrektor i edukator Centrum Doskonalenia Edukacyjnego, wieloletni pracownik Kuratorium Oświaty a obecnie Dyrektor Szkoły Ponadpodstawowej.
koszt: 150 zł 
***
„Jak uczyć języków obcych dzieci i młodzież z specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”
Warsztat przeznaczony dla nauczycieli wszystkich typów szkół poprowadzi mgr Monika Piechowicz- Kruk - pedagog specjalny, wykładowca dydaktyki języków obcych, nauczyciel, tutor, trener w programie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów dla dyrektorów i nauczycieli. 
koszt: 150 zł
***
Natomiast w sobotę 24 listopada 2018 roku odbędzie się warsztat dla nauczycieli przedszkoli i szkół nt. 
„LOGORYTMIKA jako forma uzupełniająca terapię dziecka z deficytami mowy, ruchu oraz percepcji słuchowej i wzrokowej.”
Warsztaty poprowadzi mgr Iwona Banasiak logopeda, trener emisji głosu, autorka programów logorytmicznych dla dzieci, nauczyciel oraz wykładowca w Studium Animatorów Kultury. Propagator muzyki we wszelakich formach i stylach. Juror konkursów wokalnych dla dzieci i młodzieży. Prezes Stowarzyszenia Anima e Corpo. 
koszt: 150 zł
Wywiadówka inaczej – czyli jak współpracować z rodzicami w zreformowanej szkole?
Warsztat poprowadzi mgr Renata Harabasz pedagog w poradni psychologiczno – pedagogicznej, pedagog szkolny w liceum ogólnokształcącym. Posiada prywatną praktykę z zakresu terapii pedagogicznej. Wieloletni edukator Centrum Doskonalenia Edukacyjnego w Kaliszu wykładający w zakresie problematyki wychowawczo – profilaktycznej i specyficznych trudności w uczeniu się.

 

 

*** 
Wpłaty prosimy dokonać po otrzymaniu POTWIERDZENIA od CDE
o organizacji w danym terminie na konto:
Idea Bank 
Nr 52195000012006007268090002 
***
Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres:
CENTRUM DOSKONALENIA EDUKACYJNEGO
Skr. poczt. 159, 62-800 Kalisz 1
lub w formie elektronicznej na adres: cde@centrumcde.pl 
 ***
Przypominamy o powstających grupach szkoleniowych dla dyrektorów w projekcie realizowanym na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej nt.
 • „Kompleksowy program rozwijania kompetencji kluczowych uczniów skierowany do kadr zarządzających placówek oświatowych w województwie wielkopolskim”
Projekt kontynuuje prace na rzecz świadomego nauczania w zakresie kompetencji kluczowych. Udział w projekcie jest bezpłatny i zakłada szkolenie w wymiarze 72 godzin edukacyjnych.         
Można dosyłać zgłoszenia. Wkrótce zostaną zaproponowane harmonogramy zjazdów dla dyrektorów.
 
HARMONOGRAM SZKOLEŃ I WARSZTATÓW STACJONARNYCH CDE: październik- listopad 2018

DATA

TEMAT

MIEJSCE

sobota       27.10.2018r.    koszt 150 zł

 

Najważniejsze narzędzie pracy nauczyciela. Emisja i higiena głosu.

Al. Wolności 6 w Kaliszu       Budynek Empik School        godz. 9.00 – 15.30

sobota       17.11.2018r.    koszt 150 zł

 

Awans zawodowy nauczyciela po reformie – przygotowanie dokumentacji z uwzględnieniem zmian w prawie oświatowym.

Al. Wolności 6 w Kaliszu       Budynek Empik School        godz. 9.00 – 15.30

sobota       17.11.2018r.    koszt 150 zł

Jak uczyć języków obcych dzieci i młodzież ze specjalnymi i specyficznymi potrzebami edukacyjnymi (SPE).

Warsztat dla nauczycieli wszystkich typów szkół.

Al. Wolności 6 w Kaliszu       Budynek Empik School        godz. 9.00 – 15.30

sobota 24.11.2018r. koszt 150 zł  

LOGORYTMIKA jako forma uzupełniająca terapię dziecka

z deficytami mowy, ruchu oraz percepcji słuchowej i wzrokowej.

Warsztat dla nauczycieli przedszkoli i szkół.

Al. Wolności 6 w Kaliszu       Budynek Empik School        godz. 9.00 – 15.30

sobota 24.11.2018r. koszt 150 zł 

 

Wywiadówka inaczej- czyli jak współpracować rodzicami w zreformowanej szkole?

Al. Wolności 6 w Kaliszu       Budynek Empik School        godz. 9.00 – 15.30

3 weekendy wyjazdowe lub stacjonarne w Kaliszu

„Kompleksowy program rozwijania kompetencji kluczowych uczniów skierowany do kadr zarządzających placówek oświatowych w województwie wielkopolskim”.

Szkolenie 72 h bezpłatnie dla dyrektorów, v-ce dyrektorów

szkół i placówek oświatowych.

Hotele i centra wykładowe na terenie Polski

 
Karty zgłoszeń prosimy przesyłać na adres:
CENTRUM DOSKONALENIA EDUKACYJNEGO
Skr. poczt. 159/72, 62-800 Kalisz 1
lub w formie elektronicznej na adres: cde@centrumcde.pl
  è Przypominamy, że podstawą zgłoszenia jest KARTA ZGŁOSZENIA CDE
è rekrutacja kończy się 7 dni przed szkoleniem
è Szczegółowe informacje zawarte są w osobnym załączniku oraz na stronie www.centrumcde.pl oraz https://www.facebook.com/centrumcde
è Prosimy zgłaszać się zgodnie z przedstawioną ofertą w załączniku i wykazie form szkoleniowych na plakacie CDE oraz na stronie www.centrumcde.pl
è Zapraszamy do lektury kolejnych newsletterów, będących aktualizacją i uzupełnieniem informacji o warsztatach
è Wszystkie szkolenia realizujemy również dla Rad Pedagogicznych
 Serdecznie zapraszamy!
CENTRUM DOSKONALENIA EDUKACYJNEGO
Tel. + 48 696 725 232
https:/ www.centrumcde.pl
 
OFERTA FORM DOSKONALENIA na rok szkolny 2018/2019
Termin nadsyłania zgłoszeń do 30 września 2018 r.
Szczegółowe informacje oraz KARTA ZGŁOSZENIA oraz CENNIK na stronie www.centrumcde.pl
OFERTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH oraz zasady REKRUTACJI do PROJEKTÓW udostępnione są w formie elektronicznej oraz na stronie www.centrumcde.pl
 
 

Lp.

Tytuł formy

Liczba godzin

00

PROJEKT: „Kompleksowy program rozwijania kompetencji kluczowych uczniów skierowany do kadr zarządzających placówek oświatowych w województwie wielkopolskim” (bez kosztów)

72

1.

Awans zawodowy nauczyciela po reformie – przygotowanie dokumentacji z uwzględnieniem zmian w prawie oświatowym.

8

2.

Jak dokonywać oceny pracy nauczyciela po reformie. Warsztat dla dyrektorów i nauczycieli.

8

3.

Nowe wspomaganie szkoły - diagnoza, monitoring i ewaluacja osiągnięć szkoły.

8

4.

Doradztwo zawodowe we współczesnej szkole. Istota i zasady organizacji kształcenia.

8

5.

Tworzenie koncepcji pracy szkoły a planowanie jej rozwoju zgodnie z wytycznymi reformy edukacji.

8

6.

Jak radzić sobie ze stresem? Trening umiejętności.

8

7.

Najważniejsze narzędzie pracy nauczyciela. Emisja i higiena głosu.

16

8.

Jak skutecznie osiągać cele edukacyjne? Osiem kompetencji kluczowych uczniów.

8

9.

TIK jako szansa na rozwój kompetencji informatycznych. Przykłady pracy w oparciu o metody.

8

10.

Uczymy uczniów uczyć się w świetle kompetencji kluczowych.

8

11.

Jak kształtować kompetencje matematyczne i naukowo – techniczne u uczniów.

8

12.

Kompetencje społeczne i obywatelskie na lekcjach przedmiotowych i wychowawczych.

8

13.

Rola kompetencji kluczowych ucznia w planowaniu pracy nauczyciela.

 

14.

Innowacyjny nauczyciel to przedsiębiorczy uczeń. Nauczanie poprzez eksperymentowanie, doświadczanie, wykorzystywanie metod aktywizujących.

8

15.

Procedury postępowania w sytuacjach ryzykownych w środowiskach szkolnych.

8

16.

Formy i metody kształtowania postaw uczniów. Wychowanie do wartości.

8

17.

Twórcze nauczanie jako szansa dla rozwoju kreatywności ucznia.

8

18.

Gry i zabawy przeciwko agresji – warsztat psychoedukacyjny.

8

19.

Procedury postępowania w sytuacjach ryzykownych w środowiskach szkolnych.

8

20.

Kompetencje kluczowe na lekcji wychowawczej. Jak je realizować? Warsztat dla wychowawcy.

8

21.

Kary i nagrody w wychowaniu wg koncepcji T. Gordona „Wychowanie bez porażek”.

8

22.

Wywiadówka inaczej- czyli jak współpracować rodzicami w zreformowanej szkole?

8

23.

Tutoring jako metoda spersonalizowanej nauki i wychowania w szkole. Warsztat dla nauczycieli i wychowawców.

8

24.

Rola norm i zasad w pracy z młodzieżą a kompetencje kluczowe. Warsztat dla wychowawców i nauczycieli.

8

25.

Jak odnaleźć najlepsze dla mnie miejsce - moje zadania i role w tej placówce. Trening ku odkrywaniu własnych kompetencji i zasobów.

8

26.

Jak doskonalić cechy dobrego pedagoga - wychowawcy. Trening umiejętności wychowawczych dla nauczycieli i wychowawców.

8

27.

Warsztat radzenia sobie w trudnych sytuacjach z rodzicami. Zajęcia mają charakter superwizyjno – wspierający.

8

28.

Coaching w pracy i rozwoju nauczyciela. Trening umiejętności.

8

29.

Systemowy model pomagania w problemach wychowawczych w szkole.

8

30.

Jak rozwijać zdolności kierunkowe i twórcze uczniów?

8

31.

Motywowanie do nauki. Jak rozmawiać z dzieckiem, aby się uczyło? Warsztat ukierunkowany na dziecko.

8

32.

Jak pomagać dziecku z ADHD? To takie proste.

8

33.

Motywowanie uczniów do nauki - wyzwanie dla nauczyciela. Warsztat ukierunkowany na kompetencje nauczyciela.

8

34.

Funkcja kształtująca i wspierająca oceniania w nauczaniu 8 kompetencji kluczowych.

8

35.

Jak pracować metodą projektu na 8 kompetencjach kluczowych ucznia?

8

36.

Jak rozwijać zdolności kierunkowe i twórcze zdolności uczniów?

8

37.

Jak pracować z uczniem zdolnym?

8

38.

Uczeń z niepełnosprawnością intelektualną w klasie integracyjnej.

8

39.

Sposoby i formy pracy z uczniem dyslektycznym.

8

40.

Dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb dziecka z dysfunkcjami.

8

41.

Profilaktyka logopedyczna w przedszkolu.

8

42.

Zaburzenia słuchu fonematycznego jako przyczyna zaburzeń mowy i problemów z nauką szkolną.

8

43.

Metody i techniki pracy z uczniem dyslektycznym na lekcji i w domu.

8

44.

Dostosowywanie wymagań edukacyjnych do specjalnych potrzeb dziecka. Metody i techniki pracy.

8

45.

Praca z dzieckiem autystycznym. Podstawowe metody i zasady pracy.

8

46.

Komunikacja alternatywne i wspomagająca w pracy z dzieckiem z problemami komunikacyjnymi. Wprowadzenie do komunikacji alternatywnej.

8

47.

AAC – alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się. I poziom podstawowy oraz II poziom zaawansowany.

15/15

48.

Warsztat: „Dziecko jąkające się w szkole.”

10

49.

Warsztat: „Terapia niepłynności mówienia.”

20

50.

LOGORYTMIKA jako forma uzupełniająca terapię dziecka z deficytami mowy, ruchu oraz percepcji słuchowej i wzrokowej.

6

51.

Wspieranie rozwoju i funkcjonowania dzieci leworęcznych i z zaburzeniami lateralizacji.

8

52.

Warunki diagnozowania i orzekania oraz sposoby pracy z dziećmi słabowidzącymi i niewidzącymi w ujęciu tyflopedagogiki.

8

53.

Kurs instruktażowy dla nauczycieli - KIEROWNIKÓW WYCIECZEK SZKOLNYCH (10h)

10

54.

Kurs kwalifikacyjny dla kierowników placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

10

55.

Kurs wychowawców kolonijnych.

36

56.

Geografia moja pasja. Metodyka pracy w oparciu o TIK na lekcjach przyrody i geografii.

10

57.

Kurs kwalifikacyjny języka angielskiego dla nauczycieli- przygotowanie do PTE General Level 3 do poziomu B2

10

       58.         Pierwsza pomoc przedmedyczna BLS.                                                                                                                                                                                                                       10

59.

Jak uczyć gramatyki komunikatywnie?

8

60.

Impulsy zachęcające uczniów do mówienia i pisania na lekcji języka obcego.

8

61.

„Europejskie Portfolio Językowe” jako nieodłączny element nowoczesnego nauczania języków obcych.

8

62.

„Deutsch nach Englisch” – nauczanie języka niemieckiego jako drugiego języka obcego.

8

63.

Wybrane formy dramy i technik teatralnych na lekcjach języka obcego.

8

64.

Jak uczyć języków obcych dzieci z dysleksją?

8

65.

Jak uczyć języków obcych dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE)?

8

66.

Kurs pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych z wykorzystaniem elementów metody stymulacji polisensorycznej.  

Kurs pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych z wykorzystaniem elementów metody integracji sensorycznej.          

Kurs pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych z wykorzystaniem elementów metody Marii Montessori.      

Kurs pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych z wykorzystaniem elementów metody kinezjologii edukacyjnej.

eLearning

 *** 
Koszt 8 godzinnego warsztatu metodycznego 150 zł
 
Koszt treningów umiejętności i innych specjalistycznych form szkoleniowych
w CENNIKU CDE
*** 
Rok szkolny 2018-2019
 
Projekt realizowany na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej 
 
"Kompleksowy program rozwijania kompetencji kluczowych uczniów skierowany do kadr zarządzających placówek oświatowych w województwie wielkopolskim"
 
Projekt, który przygotowuje kadrę zarządzającą do sprawowania nadzoru pedagogicznego w obszarze wspomagania placówek oświatowych pod kątem kompetencji kluczowych. 
 
 Szczegóły udostępniamy w biurze rekrutacyjnym Centrum Doskonalenia Edukacyjnego
 
wyłącznie telefonicznie pod numerem 0048 696 725 232
 
dyżury poniedziałek, wtorek, czwartek od godz. 13.30 - 17.00
 
w środy w godzinach 11.00-12.30
w piątki od godz.  10.30 - 15.00
 
oraz per e-mail: cde@centrumcde.pl
 
*** 
 
Bezpłatna konferencja dla dyrektorów i nauczycieli
 
 
MATEMATYKA BEZ RESZTY
odbyła się 7 czerwca 2018 roku w Szkole Podstawowej nr 10 im. Marii Konopnickiej w Kaliszu, ul. Karpacka 3.
 
PROGRAM KONFERENCJI
16:00 – 16:15 Powitanie, wstęp Monika Piechowicz- Kruk - dyrektor Centrum Doskonalenia Edukacyjnego
16:15 – 17:00 WYKŁAD: W tyglu dziecięcych uczuć. Pomagać dziecku w radzeniu sobie z emocjami, Teresa Radomska, doradca metodyczny – Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu,
 
 
17:00 – 17:15 Przerwa kawowa
WARSZTATY: 17:15 – 18:00 (rotacyjnie)
·         GRUPA PRZEDSZKOLNA (rotacyjnie)
 
– Matematyczni podróżnicy Ewa Urszula Witkowska – Eduexpert
 
·         GRUPA WCZESNOSZKOLNA (rotacyjnie)
Zestaw edukacyjny Scottie Go! Edu, to odpowiedź na zmiany w realizacji podstawy programowej i obowiązek nauczania programowania od najmłodszych lat. Gra to przyjazne i bezpieczne środowisko dla ucznia i nauczyciela. Aby rozpocząć pracę z zestawem, nie są wymagane wielogodzinne szkolenia, a jego struktura prowadzi nauczyciela i ucznia wspólnie przez naukę programowania krok po kroku. Przeżyj przygodę wraz z przyjaznym kosmitą Scottie, naucz się programować i pomóż w powrocie Scottiego do domu!
 
 
***
 
 
 

Czytaj całość
 
Rok szkolny 2018-2019

 

Szanowni Państwo

Dyrektorzy i Nauczyciele szkół

i placówek oświatowych

 1 września 2018 to punkt zwrotny w organizacji polskiej szkoły. Zmiany będące wynikiem reformy edukacji mocno przekierowały naszą uwagę i działania na nowe zadania, przed którymi stoją nie tylko dyrektorzy szkół, nauczyciele, ale i każdy pracownik systemu edukacji.

Dlatego cieszymy się mogąc przedstawić Państwu ofertę Centrum Doskonalenia Edukacyjnego na rok szkolny 2018-2019 i zaprosić do współpracy nie tylko nauczycieli, ale i dyrektorów szkół proponując warsztaty i szkolenia projektowe przygotowujące kadrę zarządzającą polską oświatą do nowych zadań.

W tym celu proponujemy udział w projekcie realizowanym na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej skierowanym do Dyrektorów szkół i placówek oświatowych nt. „Kompleksowy program rozwijania kompetencji kluczowych uczniów skierowany do kadr zarządzających placówek oświatowych w województwie wielkopolskim”. Projekt kontynuuje prace na rzecz świadomego nauczania w zakresie kompetencji kluczowych. Udział w projekcie jest bezpłatny i zakłada szkolenie w wymiarze 72 godzin edukacyjnych.

Na zgłoszenia dyrektorów szkół do grup stacjonarnych i wyjazdowych z regionu Południowej Wielkopolski czekamy w biurze rekrutacyjnym Centrum Doskonalenia Edukacyjnego w Kaliszu (e-mail: cde@centrumcde.pl).

Jesteśmy zaangażowani w proces wspomagania szkół i placówek oświatowych w zakresie kompetencji kluczowych na terenie całej Polski. W odniesieniu do naszej praktyki i merytoryki w tym temacie proponujemy również szereg ciekawych szkoleń będących odpowiedzią na wyznaczone w roku szkolnym 2018-2019 priorytetów Ministra Edukacji Narodowej.

Ponadto proponujemy jak co roku warsztaty, konferencje i treningi umiejętności weekendowe, szkolenia Rad Pedagogicznych na terenie szkół i placówek wychowawczo-oświatowych oraz kursy kwalifikacyjne, elearningowe i studia podyplomowe.

Dzięki współpracy z wiodącymi wydawcami multimedialnymi i portalami oświatowymi uczestniczymy w kampaniach promujących bezpieczną i twórczą naukę z zastosowaniem nowoczesnych technologii w pracy z dziećmi i młodzieżą. Współtworzymy ciekawą i mądrą oprawę merytoryczną do wielu pomocy łączących nowe technologie i dydaktykę, co daje nam kolejne doświadczenia i wiedzę, którą chcemy dzielić się z Państwem.

O kolejnych konferencjach i warsztat będziemy informować na bieżąco.

Oferta Centrum Doskonalenia Edukacyjnego dostępna jest na stronie www.centrumcde.pl, https://www.facebook.com/centrumcde

Dzięki praktyce we wspomaganiu szkół szczególnie polecam kontakt w zakresie diagnozy, monitoringu i ewaluacji realizacji kompetencji kluczowych w szkole.

Z życzeniem zmian na lepsze!

 

Monika Piechowicz - Kruk

Dyrektor CDE

wraz z Zespołem Edukatorów

 

Centrum Doskonalenia Edukacyjnego w Kaliszu

Czytaj całość
 
RODO w CDE

Szanowni Państwo,

 

miło nam będzie pozostać z Państwem w kontakcie i móc przesyłać zaproszenia do udziału w zajęciach przez nas prowadzonych czy też organizowanych.

W związku z wejściem w życie w dniu 25.05.2018 przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27.04.2016 RODO, uprzejmie prosimy  o możliwość przesyłania wiadomości drogą elektroniczną i utrzymanie tego kontaktu.

Administratorem danych jest Centrum Doskonalenia Edukacyjnego , ul. Niecała 1, 62-800 Kalisz (dalej: Centrum CDE). Centrum CDE przetwarza Pani/Pana dane dla celów związanych z prowadzeniem korespondencji mailowej. Podane dane będą przetwarzane na podstawie zgody - art. 6 ust. 1 pkt a)  zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. 

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. Podanie danych jest dobrowolne aczkolwiek wyłącznie ich podanie umożliwia prowadzenie korespondencji elektronicznej (dot. adresu email).  

Ma Pan/Pani prawo cofnąć zgodę, co spowoduje niezwłoczne usunięci ich przez Centrum CDE z wyłączeniem tych, których przetwarzanie wynika z wymogów prawa. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody wymaga zgłoszenia elektronicznego na adres e-mail cde@centrumcde.pl bądź pisemnego na adresy wskazane w zdaniu pierwszym.  

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia korespondencji i czas wygaśnięcia wszelkich roszczeń przez Panią/Pana do Centrum CDE oraz przez Centrum CDE do Pani/Pana lub aż do cofnięcia zgody.  

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy powszechnie obowiązujących przepisów prawa.  

Odbiorcą Pana/Pani danych są podmioty świadczące usługi hostingowe.  

Dane nie są automatycznie przetwarzane i nie podlegają profilowaniu. 

Dane nie są transferowane poza obszar EOG ani do organizacji międzynarodowej. 

 

Dbamy o prywatność naszych użytkowników. 

Z wyrazami szacunku

Monika Piechowicz- Kruk

dyrektor CDE

 

Centrum Doskonalenia Edukacyjnego

Ul. Niecała 1, 62-800 Kalisz

 www.centrumcde.pl
 www.facebook.com/centrumcde    

 

 

 

Dane kontaktowe

CENTRUM DOSKONALENIA
EDUKACYJNEGO

Skr. poczt. 159, 62-800 Kalisz 1
tel. + 48 696 725 232,
      + 48 692 504 230
e-mail: cde@centrumcde.pl
www.centrumcde.pl

Plan szkoleń

 Plan szkoleń: Kalisz, Poznań, Warszawa, Zielona Góra 

Współpraca

   

Delfort