CENTRUM DOSKONALENIA EDUKACYJNEGO Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu

jest Niepubliczną Placówką Doskonalenia Nauczycieli wpisaną do rejestru NPDN w dniu 11 stycznia 2001 roku przez Kuratora Oświaty w Poznaniu pod numerem 002/2001. Od 2009 roku znajduje się w Ewidencji NPDN wpisana przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego w dniu 5 grudnia 2009 r. pod numerem DE.II.2.1.4330-8/10.

Celem Centrum jest podnoszenie poziomu przygotowania zawodowego nauczycieli, mającego wpływ na ulepszenie metod pracy nauczycieli oraz pracowników samorządowych zarządzających sprawami oświaty, co w konsekwencji powinno przyczynić się do wzięcia przez wymienione osoby odpowiedzialności za wprowadzanie zmian edukacyjnych w swoich szkołach i placówkach, a także podniesienia poziomu kwalifikacji, zdobycia nowej wiedzy i umiejętności.

Do podstawowych zadań Centrum należy:

  • inspirowanie, organizowanie, prowadzenie doskonalenia zawodowego i dokształcania nauczycieli i kadry kierowniczej publicznych i niepublicznych szkół i placówek
  • przygotowywanie nauczycieli i kadry kierowniczej publicznych i niepublicznych szkół i placówek do wdrażania reformy oświaty/wprowadzania zmian edukacyjnych
  • udzielanie merytorycznej pomocy nauczycielom pragnącym włączyć się do ruchu pedagogicznego nowatorstwa, pracującym nad innowacjami pedagogicznymi i wychowawczymi
  • współpraca z organami sprawującymi nadzór pedagogiczny
  • udostępnianie i upowszechnianie wiedzy pedagogicznej oraz materiałów przydatnych w pracy dydaktyczno - wychowawczej szkół i placówek,
  • tworzenie warunków do wymiany doświadczeń i współpracy między nauczycielami.
    (Wszystkie Zadania Centrum, opracowane zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 19 listopada 2009 roku, są zawarte w Statucie Centrum Doskonalenia Edukacyjnego.)
    CDE organizuje szkolenia w całej Polsce.

Od 2012 r. działa Wydawnictwo CDE mające na celu publikowanie opracowań naukowych, materiałów dydaktycznych tworzonych na potrzeby placówek, nauczycieli i terapeutów przydatnych do codziennej pracy dydaktycznej, wychowawczej, profilaktycznej i terapeutycznej.

 

Szczegółowe informacje o prowadzących znajdują się na stronie http://www.centrumcde.pl/index.php/content/view/19/27/

 

Dane kontaktowe

CENTRUM DOSKONALENIA
EDUKACYJNEGO

Skr. poczt. 159, 62-800 Kalisz 1
tel. + 48 696 725 232,
      + 48 692 504 230
e-mail: cde@centrumcde.pl
www.centrumcde.pl

Plan szkoleń

 Plan szkoleń: Kalisz, Poznań, Warszawa, Zielona Góra 

Współpraca

   

Delfort