Kursy e-learningowe Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu

    Nauczanie w formie blended-learning jest zalecaną przez Radę ds. Edukacji Informatycznej i Medialnej przy Ministrze Edukacji Narodowej formą kształcenia nauczycieli. Proponujemy Państwu szkolenia blended-learning (autorstwa pwn.pl) zatwierdzone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i sfinansowane ze środków finansowych EFS w ramach projektu „Innowacyjne wsparcie szkół uwzględniające specjalne potrzeby edukacyjne uczniów” z zakresu terapii Marii Montersorii, kinezjologii Edukacyjnej, Stymulacji Polisensorycznej oraz Integracji sensorycznej. W ramach projektu zostały opracowane i wdrożone innowacyjne programy nauczania rozwijających umiejętności społeczne i kompetencje kluczowe uczniów ze specjalnymi 43 potrzebami edukacyjnymi. W ramach projektu przeszkolonych zostało 100 nauczycieli.
    Obecnie umożliwiamy Państwu korzystanie z tej oferty przez 8 miesięcy w formie blended-learning, po których zostaną przeprowadzone praktyczne warsztaty umiejetności, prowadzone przez kwalifikowanych trenerów w swoich dziedzinach.


90. Terapia Marii Montessori.

ADRESACI: nauczyciele nauczania wczesnoszkolnego.
CELE Po kursie każdy uczestnik:
• zna główne założenia pedagogiki M.Montessori (zapoznanie z rolą nauczyciela w procesie kształcenia, poznanie zasady wolności według M.Montessori),
• zna metodykę pracy z materiałem montessoriańskim; poznanie sposobów pracy z grupami materiałów do pracy M.Montessorii,
• potrafi prowadzić zajęcia z wykorzystaniem materiałów do metody M.Montessori,
• potrafi diagnozować osiągnięcia ucznia;
• potrafi programować pracę z dzieckiem w oparciu o diagnozę i materiały montessoriańskie.

Tematyka nauki metodą Terapii Montessori:
Lekcja 1. Obraz kliniczny dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Lekcja 2. Ogólne prawidłowości procesu uczenia się.
Lekcja 3. Emocje a proces przetwarzania informacji.
Lekcja 4. Zabawa i jej znaczenie w rozwoju psychicznym dziecka.
Lekcja 5. Niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim i umiarkowanym
Lekcja 6. System Marii Montessori – system swobody.
Lekcja 7. Otoczenie, środowisko, materiały, nauczyciel. Podstawowe czynniki budowania warunków dla realizacji 3s (samomotywacja, samoedukacja, samoocena) u dzieci.
Lekcja 8. Terapeutyczny charakter metody Montessori.
Lekcja 9. Proces uczenia się w systemie pedagogicznym M.Montessori.
Lekcja 10. Co ręce dotkną – rozum zapamięta czyli o materiale sensorycznym.
Lekcja 11. Wpływ bajek wg Montessori na emocje dziecka. Co w zamian?
Lekcja 12. Rola nauczyciela w systemie pedagogicznym M.Montessori – „Być pasywnym, a nie aktywnym”.
Lekcja 13. Ocenianie, nagradzanie i dokumentowanie postępów 44 dziecka.
Lekcja 14. Innowacja pedagogiczna

Warsztat: 16 h (2x8h) 

E-learning: 80 h

Termin: październik - maj  

Odpłatnośc:1350 zł

Zgłoszenia cały rok


91. Kinezjologia Edukacyjna.


ADRESACI: nauczyciele nauczania wczesnoszkolnego
CELE Po kursie każdy uczestnik:
• zna podstawy neurologicznych metod kinezjologii edukacyjnej,
• zna grupy ćwiczeń z zakresu Kinezjologii Edukacyjnej,
• rozumie znaczenie sprzężenia ciała i umysłu w procesie kształcenia,
• rozumie wpływ ćwiczeń na poprawę koordynacji wzrokowo – ruchowej w pracy z dzieckiem dyslektycznym,
• prawidłowo wykonuje ćwiczenia z zakresu kinezjologii edukacyjnej,
• potrafi dopasować ćwiczenia do potrzeb dziecka,
• rozumie wpływ ćwiczenia na pobudzenie lub wyciszenie obwodowego i centralnego układu nerwowego.

Tematyka nauki metodą Kinezjologii edukacyjnej:
Lekcja 1. Obraz kliniczny dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Lekcja 2. Ogólne prawidłowości procesu uczenia się.
Lekcja 3. Emocje a proces przetwarzania informacji.
Lekcja 4. Różne rodzaje i wspomaganie pamięci.
Lekcja 5. Prawa pamięci.
Lekcja 6. Półkule mózgowe.
Lekcja 7. Aktywność i reflacja w nauczaniu – bieg wysoki i niski.
Lekcja 8. Koncentracja uwagi.
Lekcja 9. Język afirmacji pozytywnej w nauczaniu, stosowany przez nauczyciela.
Lekcja 10. Diagnoza typów modalności sensorycznej w pracy z dziećmi – dostosowanie form kształcenia do typu modalności.
Lekcja 11. Praca z dziećmi ze zdiagnozowanymi zaburzeniami analizatorów percepcji metodą P. Dennisona i innymi metodami alternatywnymi.
Lekcja 12. Stres jako czynnik mobilizujący do działania lub zaburzający funkcjonowanie.
Lekcja 13. Wizualizacja celu i nastawienie na cel – motywacja do realizacji celów.
Lekcja 14. Innowacja pedagogiczna.

Warsztat:     16 h (2x8h) 

E-learning: 80 h 

Termin: październik - maj

Odpłatność: 1350 zł  

Zgłoszenia cały rok


92. Stymulacja Polisensoryczna.

ADRESACI: nauczyciele nauczania wczesnoszkolnego
CELE Po kursie każdy uczestnik:
• zna polisensoryczny model odbioru rzeczywistości,
• zna mechanizmy behawioralne w kształtowaniu nawyków,
• rozumie znaczenia rytuałów w edukacji dzieci, szczególnie dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
• tworzy zajęcia w oparciu o rytuały,
• przygotowuje zajęcia angażujące wszystkie zmysły dziecka,
• wykorzystuje zmysły pierwotne (smak, węch) do wspomagania procesów pamięci,

Tematyka nauki metodą Stymulacji polisensorycznej.
Lekcja 1. Obraz kliniczny dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Lekcja 2. Ogólne prawidłowości procesu uczenia się.
Lekcja 3. Emocje a proces przetwarzania informacji.
Lekcja 4. Edukacja wczesnoszkolna a stymulacja polisensoryczna.
Podstawa programowa edukacji wczesnoszkolnej – jak czytać PP i stosować stymulację polisensoryczną.
Lekcja 5. Różne rodzaje pamięci.
Lekcja 6. „Poranny krąg” czyli stymulacja polisensoryczna według pór roku.
Lekcja 7. Obserwacja jako technika rozpoznawania potrzeb dziecka.
Lekcja 8. Rytuały nauczania w oparciu o stymulację polisensoryczną.
Lekcja 9. Metoda Dobrego Startu – wielozmysłowe wspomaganie nauki czytania i pisania.
Lekcja 10. Zmysły słuchu i czucia w procesie nabywania wiedzy i umiejętności.
Lekcja 11. Zmysły wzroku, smaku i zapachu w procesie nabywania wiedzy i umiejętności.
Lekcja 12. Zaburzenia w procesach hamowania i pobudzania w oparciu o odbiór bodźców, zaburzenia zachowania.
Lekcja 13. Zmysł równowagi i czucia w procesie nabywania wiedzy i umiejętności – diagnoza zaburzeń. Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Scherborne oraz Marianny i Christophera Knillów.
Lekcja 14. Innowacja pedagogiczna.

Warsztat: 16 h (2x8h) 

E-learning: 80 h 

Termin: październik - maj 

Odpłatność: 1350 zł

Zgłoszenia cały rok


93. Integracja sensoryczna.

ADRESACI: nauczyciele nauczania wczesnoszkolnego
CELE Po kursie każdy uczestnik:
• zna podstawowe założenia metody Integracji Sensorycznej,
• potrafi wyjaśnić pojęcia, zaburzeń sensorycznych – podwrażliwość, nadwrażliwość, biały szum,
• zna metody diagnozowania zaburzeń SI,
• zna metody pracy wspierające zaburzone obszary,
• rozpoznaje wczesne objawy zaburzeń integracji sensorycznej,
• stosuje ćwiczenia wspierające integrację sensoryczną,
• stosuje ćwiczenia odwrażliwiające i uwrażliwiające,
• dostosowuje ćwiczenia do rodzaju zaburzeń.
 

Tematyka nauki metodą Integracji sensorycznej.
Lekcja 1. Obraz kliniczny dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Lekcja 2. Ogólne prawidłowości procesu uczenia się.
Lekcja 3. Emocje a proces przetwarzania informacji.
Lekcja 4. Integracja sensoryczna.
Lekcja 5. Neurofizjologiczne i anatomiczne podstawy SI.
Lekcja 6. Objawy zaburzenia SI.
Lekcja 7. Układy sensoryczne.
Lekcja 8. Układ siatkowy i jego związek z procesami uwagi.
Lekcja 9. Jak pomóc dziecku z ADHD.
Lekcja 10. Dzieci z trudnościami w uczeniu się – niepełnosprawność intelektualna.
Lekcja 11. Dziecko niesłyszące w szkole.
Lekcja 12. Dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce.
Lekcja 13. Diagnoza dziecka w szkole.
Lekcja 14. Innowacja pedagogiczna.

Warsztat: 16 h (2x8h) 

E-learning: 80 h 

Termin: październik - maj

Odpłatność: 1350 zł

Zgłoszenia cały rok


Rekomendacja kursów blended-learning.


W ramach projektu pwn.pl "Innowacyjne wsparcie szkół uwzględniające specjalne potrzeby edukacyjne uczniów" uczestniczyłam w kursie elearningowym. Jestem bardzo zadowolona z takiej formy, ponieważ w szybkim
tempie zdobyłam bogatą wiedzę. Korzystałam z platformy w dogodnym dla siebie czasie. Materiały, które zostały przygotowane były rzeczowe, uporządkowane i przemyślane pod względem merytorycznym i metodycznym. Dotyczyły zarówno szczegółowych informacji nt. specjalnych potrzeb edukacyjnych, a także metod jakimi można pracować z uczniami. Z każdego obszaru był przygotowany test w formie krótkich ćwiczeń, aby utrwalić
poznany materiał. Kurs e-learningowy przyczynił się także do wymiany doświadczeń między nauczycielami. Był szybkim sposobem komunikowania się między mentorem a uczestnikami projektu. Na platformie zostały zamieszczone scenariusze zajęć opracowane przez uczestników. Polecam wszystkim kursy  elearningowe,
które są nowoczesną formę doskonalenia zawodowego.

Edyta Miska - Mazgajczyk
nauczycielka SP nr 12 w Koninie
doradca metodyczny MODN w Koninie


Wszystkie lekcje przygotowane dla nauczycieli były bardzo dobrze przygotowane pod względem merytorycznym. Treści w nich zawarte były przydatne podczas prowadzenia zajęć wybraną metodą. Praca na platformie odbyła się sprawnie, materiał podawany był etapowo. Uczestnik miał możliwość dostosowania partii materiału do indywidualnych potrzeb i możliwości oraz mógł systematycznie sprawdzać poziom opanowania zdobytej wiedzy. Bardzo przydatne były pytania, które były jednocześnie powtórką i utrwaleniem danego materiału.

Uczestniczki kursu
Katarzyna Wróblewska
Ewelina Rybczyńska
nauczycielki SP w Hanulinie

 

Dane kontaktowe

CENTRUM DOSKONALENIA
EDUKACYJNEGO

Skr. poczt. 159, 62-800 Kalisz 1
tel. + 48 696 725 232,
      + 48 692 504 230
e-mail: cde@centrumcde.pl
www.centrumcde.pl

Plan szkoleń

 Plan szkoleń: Kalisz, Poznań, Warszawa, Zielona Góra 

Współpraca

   

Delfort