PLAN SZKOLEŃ CDE 2019 Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu


Szanowni Państwo

Dyrektorzy i Nauczyciele szkół

i placówek oświatowych


mamy za sobą rok wytężonej pracy wdrażania reformy polskiej szkoły. Dzisiaj dzielimy się własnym doświadczeniem i wnioskami w tym zakresie.  Ważne kwestie jednak pozostają niezmienne. Przede wszystkim chcemy kompetentnego ucznia ukierunkowanego na sukces i kompetentnego nauczyciela, który pokaże mu drogę.  

Od roku również dzięki szerokiej współpracy z liderami w polskiej edukacji towarzyszymy realizacji ministerialnych i rządowych projektów dzieląc się wiedzą i doświadczeniem z dyrektorami i nauczycielami szkół i placówek oświatowych.

Cieszymy się mogąc przedstawić Państwu ofertę Centrum Doskonalenia Edukacyjnego na rok szkolny 2019-2020 kontynuując współpracę z dyrektorami i nauczycielami zapraszając na warsztaty i szkolenia projektowe przygotowujące kadrę zarządzającą polską oświatą do nowych zadań. 

Zapraszamy do udziału w projekcie realizowanym na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej skierowanym do Dyrektorów szkół i placówek oświatowych nt. 

„Kompleksowy program rozwijania kompetencji kluczowych uczniów skierowany do kadr zarządzających placówek oświatowych w województwie wielkopolskim” 

oraz w projekcie „Forum kadry wspomagania oświaty” przygotowanym dla nauczycieli jak i dla studentów II stopnia.

Projekty te kontynuują prace na rzecz świadomego nauczania w zakresie kompetencji kluczowych. 

Jako biuro rekrutacyjne Centrum Doskonalenia Edukacyjnego współpracujące z „MIR CONSULTING Szymon Mironowicz” – realizatorem projektu w województwie wielkopolskim prowadzimy rekrutację na terenie Południowej Wielkopolski. 

Jesteśmy zaangażowani w proces wspomagania szkół i placówek oświatowych w zakresie kompetencji kluczowych na terenie całej Polski. W odniesieniu do naszej praktyki i merytoryki w tym temacie proponujemy również szereg ciekawych szkoleń będących odpowiedzią na wyznaczone w roku szkolnym 2019-2020 priorytetów Ministra Edukacji Narodowej. 

Jednym z nich jest rozwijanie kompetencji matematycznych, cyfrowych, przedsiębiorczości i innowacyjności. Dlatego dzięki współpracy z Wydawnictwem Multimedialnym EDUEXPERT Sp. z o.o. przygotowaliśmy ciekawą ofertę szkoleniowo- produktową, dzięki której nauczyciele przedszkoli i szkół w klasach I-IV będą mogli kształtować kompetencje uczniów poprzez zastosowanie TIK z wykorzystaniem platformy edukacyjnej „Matematyka bez reszty” i „Metoda projektu”. s

Od roku na bazie tej współpracy w rządowym programie „Aktywna Tablica” prowadzimy cykl webinariów dla nauczycieli z całej Polski pokazując jak kształtować kompetencje kluczowe przy pomocy wspominanych platform.

Ponadto proponujemy jak co roku warsztaty, konferencje i treningi umiejętności weekendowe, szkolenia Rad Pedagogicznych na terenie szkół i placówek wychowawczo-oświatowych oraz kursy kwalifikacyjne, elearningowe.

Dzięki wieloletniej praktyce i owocnej współpracy z wieloma organizacjami, którym dziękujemy za zaufanie, jesteśmy otwarci na współpracę w ramach realizacji projektów edukacyjnych i samorządowych.

Oferta Centrum Doskonalenia Edukacyjnego dostępna jest na stronie www.centrumcde.pl, https://www.facebook.com/centrumcde

Wspomagamy szkoły w zakresie diagnozy, monitoringu i ewaluacji realizacji kompetencji kluczowych w szkole. 

Z serdecznym zaproszeniem do współpracy

Monika Piechowicz - Kruk 

Dyrektor CDE

wraz z Zespołem Edukatorów 

Centrum Doskonalenia Edukacyjnego w Kaliszu 

 ***

 OFERTA FORM DOSKONALENIA na rok szkolny 2019/2020

Termin nadsyłania zgłoszeń do 30 września 2019 r.

Szczegółowe informacje oraz KARTA ZGŁOSZENIA oraz CENNIK na stronie www.centrumcde.pl

Informacje w sprawie rekrutacji do PROJEKTÓW udostępnione są w formie elektronicznej oraz na stronie www.centrumcde.pl 

Lp.

Tytuł formy

Liczba godzin

001

PROJEKT dla DYREKTORÓW: „Kompleksowy program rozwijania kompetencji kluczowych uczniów skierowany do kadr zarządzających placówek oświatowych w województwie wielkopolskim” (bez kosztów)

72

002

PROJEKT dla nauczycieli, trenerów, studentów II-stopnia "Forum Kadry wspomagania Oświaty" (bez kosztów)

70

1.

Zmiany w Karcie Nauczyciela od 1 września 2019 roku. Istotne zmiany dla dyrektora, organu prowadzącego i nauczycieli.

8

2.

Finansowanie i organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz realizacji zadań dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.  

Dla dyrektorów placówek oświatowych, przedstawicieli JST – pracowników oświaty, przedstawicieli związków zawodowych, nauczycieli, psychologów, pedagogów.

8

3.

Jak dokonywać oceny pracy nauczyciela zgodnie z aktualnymi przepisami. Warsztat dla dyrektorów i nauczycieli.

8

4.

Awans zawodowy nauczyciela– przygotowanie dokumentacji z uwzględnieniem zmian w prawie oświatowym.

8

5.

Planowanie i realizacja nadzoru pedagogicznego w szkole.

8

6.

Tworzenie koncepcji pracy szkoły a planowanie jej rozwoju zgodnie z wytycznymi reformy edukacji.

8

7.

Nowe wspomaganie szkoły - diagnoza, monitoring i ewaluacja osiągnięć szkoły. Warsztat dla liderów zespołów nauczycieli.

8

8.

Najważniejsze narzędzie pracy nauczyciela. Emisja i higiena głosu. Praca głosem w pracy i przeciwdziałanie chorobom.

16

9.

Wypalenie zawodowe. Jak pomóc sobie i innym.

8

10.

Jak radzić sobie ze stresem? Trening umiejętności.

8

11.

Uczymy uczniów uczyć się w świetle kompetencji kluczowych. Metody i techniki.

8

12.

Na jaką liczbę jest dzisiaj moda? Elementy statystyki opisowej na lekcji matematyki.

6

13.

Wychowanie do wartości a kształtowanie postaw - kompetencje społeczne i obywatelskie uczniów.

8

14.

Rola kompetencji kluczowych ucznia w planowaniu pracy nauczyciela. Przygotowanie dokumentacji w oparciu o nową PP.

8

15.

Obraz i literatura- czyli z komiksem, filmem i literaturą ku skutecznej edukacji.

6

16.

Kształtowanie kompetencji kluczowych u uczniów klas I-IV z wykorzystaniem TIK w oparciu o platformę „Matematyka bez reszty” i „Metoda projektu”

8

17.

Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów klas I-IV z zastosowaniem TIK na platformie „Matematyka bez reszty”.

8

18.

Kształtowanie świadomości i ekspresji kulturalnej u uczniów poprzez zajęcia artystyczne w szkole. Warsztat dla grup o specjalności muzyka i plastyka.

8

19.

Bądź artystą EKO - czyli jak nauczać techniki i plastyki z wykorzystaniem materiałów EKO.

8

20.

Wykorzystanie e-podręczników w procesie nauczania. Kształtowanie kompetencji kluczowych ucznia.

8

21.

Doświadczenie przyrodnicze w klasach młodszych w oparciu o metodę eksperymentu i projektu w świetle kompetencji kluczowych.

8

22.

Geografia moja pasja. Metodyka pracy w oparciu o TIK na lekcjach przyrody i geografii a kompetencje kluczowe.

8

23.

Lekcja matematyki z elementami oceniania kształtującego. Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów.

8

24.

Jak nie „przeoglądać” lekcji, czyli praca z filmem? Dobra lekcja języka polskiego na każdym etapie edukacyjnym.

6

25.

Nie dajcie się przestraszyć, Jak uczyć filozofii w szkole.

6

26.

Jak odnaleźć najlepsze dla mnie miejsce - moje zadania i role w tej placówce. Trening ku odkrywaniu własnych kompetencji i zasobów.

8

27.

Jak doskonalić cechy dobrego pedagoga - wychowawcy. Kompetencje wychowawcze nauczycieli. Trening umiejętności.

8

28.

Warsztat radzenia sobie w trudnych sytuacjach z rodzicami. Zajęcia mają charakter superwizyjno – wspierający.

8

29.

Wywiadówka inaczej- czyli jak współpracować rodzicami w zreformowanej szkole?

8

30.

Rola norm i zasad w pracy z młodzieżą a kompetencje kluczowe. Kompetencje wychowawcze nauczycieli i wychowawców.  

8

31.

Jak rozwijać zdolności kierunkowe i twórcze uczniów?

8

32.

Kary i nagrody w wychowaniu wg koncepcji T. Gordona „Wychowanie bez porażek”.

8

33.

Motywowanie do nauki. Jak rozmawiać z dzieckiem, aby się uczyło? Warsztat ukierunkowany na dziecko.

8

34.

Motywowanie uczniów do nauki - wyzwanie dla nauczyciela. Warsztat ukierunkowany na kompetencje nauczyciela.

8

35.

Coaching w pracy i rozwoju nauczyciela. Trening umiejętności.

8

36.

Kompetencje kluczowe a sukces ucznia.

8

37.

Jak rozwijać zdolności kierunkowe i twórcze zdolności uczniów?

8

38.

Indywidualizacja nauczania - praca z uczniem zdolnym.

8

39.

Tutoring jako metoda spersonalizowanej nauki i wychowania w szkole. Warsztat dla nauczycieli i wychowawców.

8

40.

Sposoby i formy pracy z uczniem dyslektycznym.

8

41.

Być bliżej dziecka. Jak reagować na przejawy seksualności dzieci i młodzieży w wieku szkolnym.

8

42.

Gry i zabawy przeciwko agresji – warsztat psychoedukacyjny.

8

43.

Uczeń z niepełnosprawnością intelektualną w klasie integracyjnej. Szanse i ograniczenia.

8

44.

Metody i techniki pracy z uczniem dyslektycznym na lekcji i w domu.

8

45.

Dostosowywanie wymagań edukacyjnych do specjalnych potrzeb dziecka. Metody i techniki pracy.

8

46.

Praca z dzieckiem autystycznym. Podstawowe metody i zasady pracy.

8

47.

Komunikacja alternatywne i wspomagająca w pracy z dzieckiem z problemami komunikacyjnymi. Wprowadzenie do komunikacji alternatywnej.

8

48.

AAC – alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się. I poziom podstawowy oraz II poziom zaawansowany.

15/15

49.

Warsztat: „Dziecko jąkające się w szkole.”

10

50.

Profilaktyka logopedyczna w przedszkolu.

20

51.

LOGORYTMIKA jako forma uzupełniająca terapię dziecka z deficytami mowy, ruchu oraz percepcji słuchowej i wzrokowej.

6

52.

Wspieranie rozwoju i funkcjonowania dzieci leworęcznych i z zaburzeniami lateralizacji.

8

53.

Warunki diagnozowania i orzekania oraz sposoby pracy z dziećmi słabowidzącymi i niewidzącymi w ujęciu tyflopedagogiki.

8

54.

Kurs instruktażowy dla nauczycieli - KIEROWNIKÓW WYCIECZEK SZKOLNYCH (10h)

10

55.

Kurs kwalifikacyjny dla kierowników wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

10

56.

Kurs wychowawców wypoczynku.

36

57.

Pierwsza pomoc przedmedyczna BLS.                                                 

6

58.

Jak uczyć języków obcych dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE)?

10

       59.         Nowoczesne i skuteczne nauczanie języka angielskiego w klasach I-III"                                                                                                                                                                  8


60.

Jak uczyć języków obcych dzieci z dysleksją?

8

61.

Impulsy zachęcające uczniów do mówienia i pisania na lekcji języka obcego.

8

62.

„Europejskie Portfolio Językowe” jako nieodłączny element nowoczesnego nauczania języków obcych.

8

63.

„Deutsch nach Englisch” – nauczanie języka niemieckiego jako drugiego języka obcego.

8

64.

Kurs pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych z wykorzystaniem elementów metody kinezjologii edukacyjnej. (e-learning)

8

65.

Kurs pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych z wykorzystaniem elementów metody Marii Montessori. (e-learning)

   64

66.

Kurs pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych z wykorzystaniem elementów metody integracji sensorycznej. (e-learning)

64

  

***

UWAGA!

 Otwieramy nabór na szkolenia kwalifikacyjne:

"Kurs na wychowawcę wypoczynku"

 oraz

"Kurs na kierownika wypoczynku"

 Szanowni Państwo!

Zapraszamy do udziału w kursach kwalifikacyjnych przygotowanych przez
 Centrum Doskonalenia Edukacyjnego
 dla przyszłych „Wychowawców wypoczynku” oraz „Kierowników wypoczynku” 
opracowanych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 roku 
w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz.U.poz. 452) 

PROGRAM KURSÓW
Na „Wychowawcę wypoczynku” oraz „Kierownika wypoczynku” zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz.U.poz. 452) 
Szczegółowy program otrzymują osoby zgłoszone na szkolenie.

Harmonogram kursu:
 

 
KURS

Poniedziałek 24.06.2019

Wtorek
25.06.2019

Środa
26.06.2019

Czwartek
27.06.2019

Wychowawca kolonii

13.00 – 20.00
9h

13.00 – 20.00
9h

13.00 – 20.00
9h

13.00 – 20.00
9h

Kierownik placówki wypoczynku

13.00 – 20.00

16.00 – 20.00
5h

16.00 – 20.00
5h

13.00 – 20.00

Pierwsza Pomoc Przedmedyczna

 

 

 

4h

· Zastrzegamy sobie prawo zmiany godzin na potrzeby ustaleń z grupą!

 
Miejsce szkolenia:  Szkoła Podstawowa Specjalna nr 19 w Kaliszu, ul. Budowlanych 2, 62-800 Kalisz

Organizacja:
- Organizator kursów: Centrum Doskonalenia Edukacyjnego
- Koordynator kursów: mgr Monika Piechowicz- Kruk
- Szkolenie prowadzone w formie wykładowo – warsztatowej
- Oferta skierowana do nauczycieli i wychowawców publicznych przedszkoli, szkół wszystkich szczebli i innych  placówek oświatowych, oraz osób chętnych do zdobycia kwalifikacji spełniających warunki naboru
- Kurs wychowawców wypoczynku obejmuje 36 godzin 
- Kurs Kierowników wypoczynku 10 godzin
- Kurs z pierwszej pomocy przedmedycznej 4 godziny
- Optymalna liczba uczestników: 20 osób

Koszt:
kurs wychowawców kolonii 220 zł
kierownika placówki wypoczynku 140 zł

Warunki ukończenia:
- Zgłoszenie, wymagane zaświadczenia, opłata i uczestnictwo w szkoleniu

Informacji na temat kursu udziela:
Monika Piechowicz - Kruk, tel; 696725232, e-mail: cde@centrumcde.pl
 

Karty zgłoszeń prosimy przesyłać na adres:

CENTRUM DOSKONALENIA EDUKACYJNEGO
Skr. poczt. 159/72, 62-800 Kalisz 1
lub w formie elektronicznej na adres: cde@centrumcde.pl

 

è Przypominamy, że podstawą zgłoszenia jest KARTA ZGŁOSZENIA CDE
è rekrutacja kończy się 5 dni przed szkoleniem
è Szczegółowe informacje zawarte są w osobnym załączniku oraz na stronie www.centrumcde.pl oraz https://www.facebook.com/centrumcde
 

 

KARTĘ ZGŁOSZENIA można pobrać ze strony:

 http://www.centrumcde.pl/index.php/content/view/18/26/

Czekamy na zgłoszenia! 

***  

Szanowni Państwo

Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych

 

Centrum Doskonalenia Edukacyjnego poleca i zaprasza Państwa do udziału w projekcie:

"Kompleksowy program rozwijania kompetencji kluczowych uczniów

skierowany do kadr zarządzających placówek oświatowych

w województwie wielkopolskim" 

Projekt trwa wyłącznie do końca września 2019 dlatego teraz polecamy 3 darmowe zjazdy szkoleniowe, które mocno inwestują w umiejętności i doświadczenia dyrektorów, są okazją do wymiany doświadczeń i budowania sieci współpracy z innymi dyrektorami oraz gwarantują wspomaganie na kolejny rok szkolny 2019/2020 w zakresie realizacji kompetencji kluczowych w nauczaniu szkolnym.

Centrum Doskonalenia Edukacyjnego – BIURO REKRUTCYJNE POŁUDNIOWA WIELKOPOLSKA
KONTAKT:
Tel. 0048 696725232
e-mail: monikapiech@poczta.onet.pl lub cde@centrumcde.pl, adres do korespondencji:
ul. Targowa 20/4 62-800 Kalisz, www.centrumcde.pl
 
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie uprzejmie prosimy o wybór terminu i miejsca szkolenia. Informację zwrotną prosimy przesłać bezpośrednio do koordynatora projektu na maila monikapiech@poczta.onet.pl lub cde@centrumcde.pl w celu przesłania pełnej dokumentacji niezbędnej do rekrutacji.
 
HARMONOGRAM SZKOLEŃ PROJEKTOWYCH DLA DYREKTORÓW w 2019/ grupa 2- Kalisz
Wznawiamy rekrutację dla grup w terminach :

 

Gr 2

Kalisz

14-16-.06

 

28-30.06

5-7.07

pt/sob/nd

Gr 6

Poznań

31-2.06

14-16.06

5-7.07

pt/sob/nd

 

 Dla wszystkich uczestników zagwarantowany jest nocleg! 

Prosimy o zabranie ze sobą oryginałów dokumentów projektowych.

Do zobaczenia! 

 

Karty zgłoszeń prosimy przesyłać na adres:
CENTRUM DOSKONALENIA EDUKACYJNEGO
Skr. poczt. 159/72, 62-800 Kalisz 1
lub w formie elektronicznej na adres: monikapiech@poczta.onet.pl lub cde@centrumcde.pl
 
è Przypominamy, że podstawą zgłoszenia jest KARTA ZGŁOSZENIA CDE
è rekrutacja kończy się 5 dni przed szkoleniem
è Szczegółowe informacje zawarte są w osobnym załączniku oraz na stronie www.centrumcde.pl oraz https://www.facebook.com/centrumcde
è Wszystkie szkolenia realizujemy również dla Rad Pedagogicznych
 

Czekamy na zgłoszenia! 

 

*** 

Szanowni Państwo 

W związku z udziałem Centrum Doskonalenia Edukacyjnego w ministerialnym projekcie z zakresu:

  „Skuteczne osiąganie celów edukacyjnych – nowy system wspomagania szkoły”

część szkół objęta jest wspomaganiem w zakresie kompetencji kluczowych. Pozostałe szkoły i nauczycieli zapraszamy do udziału w szkoleniach i warsztatach w tym obszarze. Zapraszamy do współpracy!

*** 

Przypominamy o powstających grupach szkoleniowych dla dyrektorów w projekcie realizowanym na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej nt. 

„Kompleksowy program rozwijania kompetencji kluczowych uczniów skierowany do kadr zarządzających placówek oświatowych w województwie wielkopolskim”

Projekt kontynuuje prace na rzecz świadomego nauczania w zakresie kompetencji kluczowych. Udział w projekcie jest bezpłatny i zakłada szkolenie w wymiarze 72 godzin edukacyjnych.

***

Przypominamy, że już sobotę 

„Jak skutecznie osiągać cele edukacyjne?

Osiem kompetencji kluczowych uczniów.

Warsztaty przeznaczone dla nauczycieli wszystkich typów szkół poprowadzi mgr Monika Piechowicz- Kruk - pedagog specjalny, tutor, dyrektor i edukator Centrum Doskonalenia Edukacyjnego, trener w programie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów dla dyrektorów i nauczycieli.

koszt 150 zł

*** 

27 października 2018 r.(sobota) odbędzie się warsztat nt.

„Najważniejsze narzędzie pracy nauczyciela.

Emisja i higiena głosu”

Warsztat poprowadzi Tetiana Sopiłka - trener naturalnej emisji głosu i śpiewu z 20 letnim doświadczeniem, wokalistka i etnomuzykolog, absolwentka Akademii Muzycznej im. Piotra Czajkowskiego w Kijowie. Zapraszamy zatem nauczycieli zmagających się z problemami w zakresie emisji głosu ale również nauczycieli śpiewu i wokalistów.

koszt 150 zł

Wpłaty prosimy dokonać po otrzymaniu POTWIERDZENIA od CDE

o organizacji w danym terminie na konto:

Idea Bank 

Nr 52195000012006007268090002

 

***

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres:

CENTRUM DOSKONALENIA EDUKACYJNEGO

Skr. poczt. 159, 62-800 Kalisz 1

lub w formie elektronicznej na adres: cde@centrumcde.pl 

 

17 listopada 2018 r.(sobota) odbędzie się warsztat nt. 

„Awans zawodowy nauczyciela po reformie”

Warsztat poprowadzi mgr Dariusz Grzesik, wieloletni dyrektor i edukator Centrum Doskonalenia Edukacyjnego, wieloletni pracownik Kuratorium Oświaty a obecnie Dyrektor Szkoły Ponadpodstawowej.

koszt 150 zł  

***

Przypominamy o powstających grupach szkoleniowych dla dyrektorów w projekcie realizowanym na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej nt.

  • „Kompleksowy program rozwijania kompetencji kluczowych uczniów skierowany do kadr zarządzających placówek oświatowych w województwie wielkopolskim”

Projekt kontynuuje prace na rzecz świadomego nauczania w zakresie kompetencji kluczowych. Udział w projekcie jest bezpłatny i zakłada szkolenie w wymiarze 72 godzin edukacyjnych.         

Można dosyłać zgłoszenia. Wkrótce zostaną zaproponowane harmonogramy zjazdów dla dyrektorów.

 
HARMONOGRAM SZKOLEŃ I WARSZTATÓW STACJONARNYCH CDE: październik- listopad 2018

DATA

TEMAT

MIEJSCE

sobota       27.10.2018r.    koszt 150 zł

 

Najważniejsze narzędzie pracy nauczyciela. Emisja i higiena głosu.

Al. Wolności 6 w Kaliszu       Budynek Empik School        godz. 9.00 – 15.30

sobota       17.11.2018r.    koszt 150 zł

 

Awans zawodowy nauczyciela po reformie – przygotowanie dokumentacji z uwzględnieniem zmian w prawie oświatowym.

Al. Wolności 6 w Kaliszu       Budynek Empik School        godz. 9.00 – 15.30

sobota       17.11.2018r.    koszt 150 zł

Jak uczyć języków obcych dzieci i młodzież ze specjalnymi i specyficznymi potrzebami edukacyjnymi (SPE).

Warsztat dla nauczycieli wszystkich typów szkół.

Al. Wolności 6 w Kaliszu       Budynek Empik School        godz. 9.00 – 15.30

sobota 24.11.2018r. koszt 150 zł  

LOGORYTMIKA jako forma uzupełniająca terapię dziecka

z deficytami mowy, ruchu oraz percepcji słuchowej i wzrokowej.

Warsztat dla nauczycieli przedszkoli i szkół.

Al. Wolności 6 w Kaliszu       Budynek Empik School        godz. 9.00 – 15.30

sobota 24.11.2018r. koszt 150 zł 

 

Wywiadówka inaczej- czyli jak współpracować rodzicami w zreformowanej szkole?

Al. Wolności 6 w Kaliszu       Budynek Empik School        godz. 9.00 – 15.30

3 weekendy wyjazdowe lub stacjonarne w Kaliszu

„Kompleksowy program rozwijania kompetencji kluczowych uczniów skierowany do kadr zarządzających placówek oświatowych w województwie wielkopolskim”.

Szkolenie 72 h bezpłatnie dla dyrektorów, v-ce dyrektorów

szkół i placówek oświatowych.

Hotele i centra wykładowe na terenie Polski

 

Karty zgłoszeń prosimy przesyłać na adres:

CENTRUM DOSKONALENIA EDUKACYJNEGO

Skr. poczt. 159/72, 62-800 Kalisz 1

lub w formie elektronicznej na adres: cde@centrumcde.pl

  è Przypominamy, że podstawą zgłoszenia jest KARTA ZGŁOSZENIA CDE

è rekrutacja kończy się 7 dni przed szkoleniem

è Szczegółowe informacje zawarte są w osobnym załączniku oraz na stronie www.centrumcde.pl oraz https://www.facebook.com/centrumcde

è Prosimy zgłaszać się zgodnie z przedstawioną ofertą w załączniku i wykazie form szkoleniowych na plakacie CDE oraz na stronie www.centrumcde.pl

è Zapraszamy do lektury kolejnych newsletterów, będących aktualizacją i uzupełnieniem informacji o warsztatach

è Wszystkie szkolenia realizujemy również dla Rad Pedagogicznych

 Serdecznie zapraszamy!

CENTRUM DOSKONALENIA EDUKACYJNEGO

Tel. + 48 696 725 232

E-mail: cde@centrumcde.pl

https:/ www.centrumcde.pl

https://www.facebook.com/centrumcde


***

Koszt 8 godzinnego warsztatu metodycznego 150 zł

Koszt treningów umiejętności i innych specjalistycznych form szkoleniowych

w CENNIKU CDE

*** 

 Projekt realizowany na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej 

w roku szkolnym 2018-2019 

 "Kompleksowy program rozwijania kompetencji kluczowych uczniów skierowany do kadr zarządzających placówek oświatowych w województwie wielkopolskim"

 Projekt, który przygotowuje kadrę zarządzającą do sprawowania nadzoru pedagogicznego w obszarze wspomagania placówek oświatowych pod kątem kompetencji kluczowych. 

 
 Szczegóły udostępniamy w biurze rekrutacyjnym Centrum Doskonalenia Edukacyjnego

 

wyłącznie telefonicznie pod numerem 0048 696 725 232

 dyżury poniedziałek, wtorek, czwartek od godz. 13.30 - 17.00
 w środy w godzinach 11.00-12.30
w piątki od godz.  10.30 - 15.00

 oraz per e-mail: cde@centrumcde.pl

 ***

Rok szkolny 2017-2018 

 

 

ZAPRASZAMY
Dyrektorów, nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej na bezpłatną konferencję
MATEMATYKA BEZ RESZTY,
która odbędzie się 7 czerwca 2018 roku o godzinie 16:00
w Szkole Podstawowej nr 10 i. Marii Konopnickiej w Kaliszu, ul. Karpacka 3.
PROGRAM KONFERENCJI
16:00 – 16:15 – Powitanie, wstęp Monika Piechowicz- Kruk - dyrektor Centrum Doskonalenia Edukacyjnego
16:15 – 17:00 – WYKŁAD: W tyglu dziecięcych uczuć. Pomagać dziecku w radzeniu sobie z p emocjami, Teresa Radomska, doradca metodyczny – Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu,
17:00 – 17:15 – Przerwa kawowa
WARSZTATY: 17:15 – 18:00 (rotacyjnie)
·         GRUPA PRZEDSZKOLNA (rotacyjnie)
 

 

– Matematyczni podróżnicy z Matematyką bez reszty - Ewa Urszula Witkowska – Eduexpert

 

·         GRUPA WCZESNOSZKOLNA (rotacyjnie)

 – Kurs programowania z gra Scottie Go! Edu - Agnieszka Kostrzewa

Zestaw edukacyjny Scottie Go! Edu, to odpowiedź na zmiany w realizacji podstawy programowej i obowiązek nauczania programowania od najmłodszych lat. Gra to przyjazne i bezpieczne środowisko dla ucznia i nauczyciela. Aby rozpocząć pracę z zestawem, nie są wymagane wielogodzinne szkolenia, a jego struktura prowadzi nauczyciela i ucznia wspólnie przez naukę programowania krok po kroku. Przeżyj przygodę wraz z przyjaznym kosmitą Scottie, naucz się programować i pomóż w powrocie Scottiego do domu!

 

REJESTRACJA NA WYDARZENIE

Liczba miejsc jest ograniczona. Zgłoszenia przyjmujemy do środy 06.06.2018r. pod adresem:

cde@centrumcde.pl, te. 696 725 232 moja strona www.centrumcde.pl

 ***

 harmonogram szkoleń 2018

 

 ***

Harmonogram: listopad - grudzień 2016

DATA

TEMAT

KOSZT

MIEJSCE

5.11.2016 r. sobota

Być bliżej dziecka.

Jak reagować na przejawy seksualności dzieci i młodzieży w wieku szkolnym.

Warsztat dla nauczycieli i rodziców.


110 zł

Al. Wolności 6 w Kaliszu Budynek Empik School godz.9.00 – 15.30

5.11.2016 r. sobota


Jak uczyć języków obcych dzieci z e specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE)?


130 zł

Al. Wolności 6 w Kaliszu Budynek Empik School godz.9.00 – 15.30

19.11.2016 r. sobota


Aktywne formy lekcji wychowawczych.

Warsztat dla nauczycieli.


120 zł

Al. Wolności 6 w Kaliszu Budynek Empik School godz.9.00 – 15.30

19.11.2016 r. sobota

zmiana terminu

3.12.2016

można dosyłać zgłoszenia

 


Czy lektura może być ciekawa?

Jak rozwijać kompetencje czytelnicze dzieci i młodzieży.


130 zł

Al. Wolności 6 w Kaliszu Budynek Empik School godz.9.00 – 15.30

19.11.2016 r. sobota

zmiana terminu

można dosyłać zgłoszenia

AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELA

przygotowanie dokumentacji z uwzględnieniem aktualnych zmian w prawie oświatowym.


120 zł

Al. Wolności 6 w Kaliszu Budynek Empik School godz.9.00 – 15.30

26.11.2016 r. sobota

Gry i zabawy przeciwko agresji – warsztat psychoedukacyjny.


120 zł

Al. Wolności 6 w Kaliszu Budynek Empik School godz.9.00 – 15.30

26.11.2016 r. sobota

Podstawowe elementy tańca współczesnego

oraz wybrane metody kompozycji

układów tanecznych.


130 zł

Al. Wolności 6 w Kaliszu Budynek Empik School godz.9.00 – 15.30

3.12.2016 r. sobota

Kierunki pracy i pomoc dla uczniów z opiniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

120 zł

Al. Wolności 6 w Kaliszu Budynek Empik School godz.9.00 – 15.30

3.12.2016 r. sobota


Praca z dzieckiem autystycznym.

Podstawowe metody i zasady pracy.

130 zł

Al. Wolności 6 w Kaliszu Budynek Empik School godz.9.00 – 15.30

10.12.2016 sobota

LOGORYTMIKA jako forma uzupełniająca terapię dziecka z deficytami mowy, ruchu oraz percepcji słuchowej i wzrokowej.

120 zł

Al. Wolności 6 w Kaliszu Budynek Empik School godz.9.00 – 15.30

TERMIN W TRAKCIE USTALANIA sobota 2016

Pierwsza pomoc przedmedyczna BLS.

130 zł

Al. Wolności 6 w Kaliszu Budynek Empik School godz.9.00 – 15.30

TERMIN W TRAKCIE USTALANIA sobota 2016

AAC – alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się. I poziom podstawowy.


8 h/

130 zł

Al. Wolności 6 w Kaliszu Budynek Empik School

 

Dane kontaktowe

CENTRUM DOSKONALENIA
EDUKACYJNEGO

Skr. poczt. 159, 62-800 Kalisz 1
tel. + 48 696 725 232,
      + 48 692 504 230
e-mail: cde@centrumcde.pl
www.centrumcde.pl

Plan szkoleń

 Plan szkoleń: Kalisz, Poznań, Warszawa, Zielona Góra 

Współpraca

   

Delfort