Aktualności 2019 Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu


Z okazji święta Dnia Edukacji Narodowej

 

wszystkim Dyrektorom, Nauczycielom i innym pracownikom placówek oświatowych dzięki którym szkoły mogą codziennie spełniać swoje założone cele edukacyjne i wychowawcze życzymy spełnienia i sukcesów zarówno zawodowych jak i osobistych oraz wielu sprzymierzeńców dzięki którym edukacja staje się przyjemna i ważna!

 Monika Piechowicz - Kruk z Zespołem Centrum Doskonalenia Edukacyjnego

***

 

Szanowni Państwo

Dyrektorzy i Nauczyciele szkół

i placówek oświatowych

Z przyjemnością informujemy, że Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli Centrum Doskonalenia Edukacyjnego otrzymała akredytację decyzją Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w dniu 30 sierpnia 2019 roku.

Przygotowaliśmy dla dyrektorów i nauczycieli szereg ciekawych propozycji szkoleniowych zamieszczonych w udostępnionej dla szkół publikacji - plakatu z wykazem wszystkich form doskonalenia zawodowego nauczycieli będących odpowiedzią na wyznaczone przez Ministra Edukacji Narodowej priorytety edukacyjne na rok szkolny 2019-2020.

Mamy za sobą rok wytężonej pracy wdrażania reformy polskiej szkoły. Dzisiaj dzielimy się własnym doświadczeniem i wnioskami w tym zakresie.  Ważne kwestie jednak pozostają niezmienne. Przede wszystkim chcemy kompetentnego ucznia ukierunkowanego na sukces i kompetentnego nauczyciela, który pokaże mu drogę. 

Od roku dzięki współpracy z liderami w polskiej edukacji towarzyszymy realizacji ministerialnych i rządowych projektów dzieląc się wiedzą i doświadczeniem z dyrektorami i nauczycielami szkół i placówek oświatowych.

Cieszymy się mogąc przedstawić Państwu ofertę Centrum Doskonalenia Edukacyjnego na rok szkolny 2019-2020 kontynuując dotychczasową współpracę z dyrektorami i nauczycielami. Zapraszamy na warsztaty i szkolenia projektowe przygotowujące kadrę zarządzającą polską oświatą do nowych zadań.

Polecamy udział w projekcie realizowanym na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej skierowanym do Dyrektorów szkół i placówek oświatowych nt. „Kompleksowy program rozwijania kompetencji kluczowych uczniów skierowany do kadr zarządzających placówek oświatowych w województwie wielkopolskim

oraz w projekcie „Forum kadry wspomagania oświaty” przygotowanym dla nauczycieli jak i dla studentów II stopnia.

Projekty te kontynuują prace na rzecz świadomego nauczania w zakresie kompetencji kluczowych.

Jako biuro rekrutacyjne Centrum Doskonalenia Edukacyjnego współpracujące z „MIR CONSULTING Szymon Mironowicz” – realizatorem projektu w województwie wielkopolskim prowadzimy rekrutację na terenie Południowej Wielkopolski.

Jesteśmy zaangażowani w proces wspomagania szkół i placówek oświatowych w zakresie kompetencji kluczowych na terenie całej Polski.

Jednym z nich jest rozwijanie kompetencji matematycznych, cyfrowych, przedsiębiorczości i innowacyjności. Dlatego dzięki współpracy z Wydawnictwem Multimedialnym EDUEXPERT Sp. z o.o. przygotowaliśmy ciekawą ofertę szkoleniowo- produktową, dzięki której nauczyciele przedszkoli i szkół w klasach I-IV będą mogli kształtować kompetencje uczniów poprzez zastosowanie TIK z wykorzystaniem platformy edukacyjnej „Matematyka bez reszty” i „Metoda projektu”.

Od roku na bazie tej współpracy w rządowym programie „Aktywna Tablica” prowadzimy cykl webinariów dla nauczycieli z całej Polski pokazując jak kształtować kompetencje kluczowe przy pomocy wspominanych platform.

Ponadto propadujemy innowacyjne nauczanie biologii w klasach VII-VIII na platformie przygotowanej przez Wydawnictwo Eduexpert Sp. z o.o., wraz z którym zapraszamy do współpracy szkoły, które chciałyby przez najbliższy rok testować najnowszy produkt multimedialny -  Program „SCIENCE LAB” ZMYSŁY to multimedialny produkt edukacyjny dla szkół podstawowych, przeznaczony do nauki biologii w klasach VII-VIII zgodny z podstawa programową, który zawiera pakiet ćwiczeń, interakcji, zabaw, gier oraz filmy do szybkiego i efektywnego wykorzystania podczas zajęć szkolnych.

Ponadto proponujemy jak co roku warsztaty, konferencje i treningi umiejętności weekendowe, szkolenia Rad Pedagogicznych na terenie szkół i placówek wychowawczo-oświatowych oraz kursy kwalifikacyjne, elearningowe.

Dzięki wieloletniej praktyce i owocnej współpracy z wieloma organizacjami, którym dziękujemy za zaufanie, jesteśmy otwarci na współpracę w ramach realizacji projektów edukacyjnych i samorządowych.

Oferta Centrum Doskonalenia Edukacyjnego dostępna jest na stronie www.centrumcde.plhttps://www.facebook.com/centrumcde

Wspomagamy szkoły w zakresie diagnozy, monitoringu i ewaluacji realizacji kompetencji kluczowych w szkole.

Powoli przygotowujemy się do obchodów 20-lecia istnienia CENTRUM DOSKONALENIA EDUKACYJNEGO! Liczymy, że będziecie Państwo z nami świętować w 2020 roku!

Z serdecznym zaproszeniem do współpracy

Monika Piechowicz - Kruk

Dyrektor CDE

wraz z Zespołem Edukatorów

Centrum Doskonalenia Edukacyjnego w Kaliszu

 ***

OFERTA FORM DOSKONALENIA na rok szkolny 2019/2020

Termin nadsyłania zgłoszeń do 30 września 2019 r.

Szczegółowe informacje oraz KARTA ZGŁOSZENIA oraz CENNIK na stronie www.centrumcde.pl

Informacje w sprawie rekrutacji do PROJEKTÓW udostępnione są w formie elektronicznej oraz na stronie www.centrumcde.pl

Lp.

Tytuł formy

Liczba godzin

001

PROJEKT dla DYREKTORÓW: „Kompleksowy program rozwijania kompetencji kluczowych uczniów skierowany do kadr zarządzających placówek oświatowych w województwie wielkopolskim” (bez kosztów)

72

002

PROJEKT dla nauczycieli, trenerów, studentów II-stopnia "Forum Kadry wspomagania Oświaty" (bez kosztów)

70

1.

Zmiany w Karcie Nauczyciela od 1 września 2019 roku. Istotne zmiany dla dyrektora, organu prowadzącego i nauczycieli.

8

2.

Finansowanie i organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz realizacji zadań dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.  

Dla dyrektorów placówek oświatowych, przedstawicieli JST – pracowników oświaty, przedstawicieli związków zawodowych, nauczycieli, psychologów, pedagogów.

8

3.

Jak dokonywać oceny pracy nauczyciela zgodnie z aktualnymi przepisami. Warsztat dla dyrektorów i nauczycieli.

8

4.

Awans zawodowy nauczyciela– przygotowanie dokumentacji z uwzględnieniem zmian w prawie oświatowym.

8

5.

Planowanie i realizacja nadzoru pedagogicznego w szkole.

8

6.

Tworzenie koncepcji pracy szkoły a planowanie jej rozwoju zgodnie z wytycznymi reformy edukacji.

8

7.

Nowe wspomaganie szkoły - diagnoza, monitoring i ewaluacja osiągnięć szkoły. Warsztat dla liderów zespołów nauczycieli.

8

8.

Najważniejsze narzędzie pracy nauczyciela. Emisja i higiena głosu. Praca głosem w pracy i przeciwdziałanie chorobom.

16

9.

Wypalenie zawodowe. Jak pomóc sobie i innym.

8

10.

Jak radzić sobie ze stresem? Trening umiejętności.

8

11.

Uczymy uczniów uczyć się w świetle kompetencji kluczowych. Metody i techniki.

8

12.

Na jaką liczbę jest dzisiaj moda? Elementy statystyki opisowej na lekcji matematyki.

6

13.

Wychowanie do wartości a kształtowanie postaw - kompetencje społeczne i obywatelskie uczniów.

8

14.

Rola kompetencji kluczowych ucznia w planowaniu pracy nauczyciela. Przygotowanie dokumentacji w oparciu o nową PP.

8

15.

Obraz i literatura- czyli z komiksem, filmem i literaturą ku skutecznej edukacji.

6

16.

Kształtowanie kompetencji kluczowych u uczniów klas I-IV z wykorzystaniem TIK w oparciu o platformę „Matematyka bez reszty” i „Metoda projektu”

8

17.

Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów klas I-IV z zastosowaniem TIK na platformie „Matematyka bez reszty”.

8

18.

Kształtowanie świadomości i ekspresji kulturalnej u uczniów poprzez zajęcia artystyczne w szkole. Warsztat dla grup o specjalności muzyka i plastyka.

8

19.

Bądź artystą EKO - czyli jak nauczać techniki i plastyki z wykorzystaniem materiałów EKO.

8

20.

Wykorzystanie e-podręczników w procesie nauczania. Kształtowanie kompetencji kluczowych ucznia.

8

21.

Doświadczenie przyrodnicze w klasach młodszych w oparciu o metodę eksperymentu i projektu w świetle kompetencji kluczowych.

8

22.

Geografia moja pasja. Metodyka pracy w oparciu o TIK na lekcjach przyrody i geografii a kompetencje kluczowe.

8

23.

Lekcja matematyki z elementami oceniania kształtującego. Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów.

8

24.

Jak nie „przeoglądać” lekcji, czyli praca z filmem? Dobra lekcja języka polskiego na każdym etapie edukacyjnym.

6

25.

Nie dajcie się przestraszyć, Jak uczyć filozofii w szkole.

6

26.

Jak odnaleźć najlepsze dla mnie miejsce - moje zadania i role w tej placówce. Trening ku odkrywaniu własnych kompetencji i zasobów.

8

27.

Jak doskonalić cechy dobrego pedagoga - wychowawcy. Kompetencje wychowawcze nauczycieli. Trening umiejętności.

8

28.

Warsztat radzenia sobie w trudnych sytuacjach z rodzicami. Zajęcia mają charakter superwizyjno – wspierający.

8

29.

Wywiadówka inaczej- czyli jak współpracować rodzicami w zreformowanej szkole?

8

30.

Rola norm i zasad w pracy z młodzieżą a kompetencje kluczowe. Kompetencje wychowawcze nauczycieli i wychowawców.  

8

31.

Jak rozwijać zdolności kierunkowe i twórcze uczniów?

8

32.

Kary i nagrody w wychowaniu wg koncepcji T. Gordona „Wychowanie bez porażek”.

8

33.

Motywowanie do nauki. Jak rozmawiać z dzieckiem, aby się uczyło? Warsztat ukierunkowany na dziecko.

8

34.

Motywowanie uczniów do nauki - wyzwanie dla nauczyciela. Warsztat ukierunkowany na kompetencje nauczyciela.

8

35.

Coaching w pracy i rozwoju nauczyciela. Trening umiejętności.

8

36.

Kompetencje kluczowe a sukces ucznia.

8

37.

Jak rozwijać zdolności kierunkowe i twórcze zdolności uczniów?

8

38.

Indywidualizacja nauczania - praca z uczniem zdolnym.

8

39.

Tutoring jako metoda spersonalizowanej nauki i wychowania w szkole. Warsztat dla nauczycieli i wychowawców.

8

40.

Sposoby i formy pracy z uczniem dyslektycznym.

8

41.

Być bliżej dziecka. Jak reagować na przejawy seksualności dzieci i młodzieży w wieku szkolnym.

8

42.

Gry i zabawy przeciwko agresji – warsztat psychoedukacyjny.

8

43.

Uczeń z niepełnosprawnością intelektualną w klasie integracyjnej. Szanse i ograniczenia.

8

44.

Metody i techniki pracy z uczniem dyslektycznym na lekcji i w domu.

8

45.

Dostosowywanie wymagań edukacyjnych do specjalnych potrzeb dziecka. Metody i techniki pracy.

8

46.

Praca z dzieckiem autystycznym. Podstawowe metody i zasady pracy.

8

47.

Komunikacja alternatywne i wspomagająca w pracy z dzieckiem z problemami komunikacyjnymi. Wprowadzenie do komunikacji alternatywnej.

8

48.

AAC – alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się. I poziom podstawowy oraz II poziom zaawansowany.

15/15

49.

Warsztat: „Dziecko jąkające się w szkole.”

10

50.

Profilaktyka logopedyczna w przedszkolu.

20

51.

LOGORYTMIKA jako forma uzupełniająca terapię dziecka z deficytami mowy, ruchu oraz percepcji słuchowej i wzrokowej.

6

52.

Wspieranie rozwoju i funkcjonowania dzieci leworęcznych i z zaburzeniami lateralizacji.

8

53.

Warunki diagnozowania i orzekania oraz sposoby pracy z dziećmi słabowidzącymi i niewidzącymi w ujęciu tyflopedagogiki.

8

54.

Kurs instruktażowy dla nauczycieli - KIEROWNIKÓW WYCIECZEK SZKOLNYCH (10h)

10

55.

Kurs kwalifikacyjny dla kierowników wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

10

56.

Kurs wychowawców wypoczynku.

36

57.

Pierwsza pomoc przedmedyczna BLS.                                                 

6

58.

Jak uczyć języków obcych dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE)?

10

       59.         Nowoczesne i skuteczne nauczanie języka angielskiego w klasach I-III"                                                                                                                                                                  8


60.

Jak uczyć języków obcych dzieci z dysleksją?

8

61.

Impulsy zachęcające uczniów do mówienia i pisania na lekcji języka obcego.

8

62.

„Europejskie Portfolio Językowe” jako nieodłączny element nowoczesnego nauczania języków obcych.

8

63.

„Deutsch nach Englisch” – nauczanie języka niemieckiego jako drugiego języka obcego.

8

64.

Kurs pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych z wykorzystaniem elementów metody kinezjologii edukacyjnej. (e-learning)

8

65.

Kurs pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych z wykorzystaniem elementów metody Marii Montessori. (e-learning)

   64

66.

Kurs pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych z wykorzystaniem elementów metody integracji sensorycznej. (e-learning)

64

 

   ***

 

 Szanowni Państwo

Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych

Centrum Doskonalenia Edukacyjnego w nawiązaniu do wcześniejszej korespondencji pragnie Państwa zaprosić do udziału w projekcie:

„Kompleksowy program rozwijania kompetencji kluczowych uczniów skierowany

do kadr zarządzających placówek oświatowych w województwie wielkopolskim”.

 

Jako biuro rekrutacyjne współpracujące z „MIR CONSULTING Szymon Mironowicz” – realizatorem projektu w województwie wielkopolskim rozpoczęliśmy rekrutację na terenie Południowej Wielkopolski.

 • Projekt realizowany jest w ramach Działania 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój rekomendowany przez Kuratorium i Ministerstwo Edukacji Narodowej w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów skierowanych do kadr zarządzających​ placówek oświatowych w województwie WIELKOPOLSKIM​.
 • W projekcie mogą wziąć udział dyrektorzy/wicedyrektorzy/kierownicy zespołów przedmiotowych/ kierownicy świetlic szkół/przedszkoli z terenu województwa wielkopolskiego.
 • Z jednej placówki może wziąć udział tylko jedna.
 • Ilość miejsc w projekcie jest ograniczona​, w projekcie przewidziany jest udział średnio, co 10 szkoły/przedszkola z województwa wielkopolskiego.
 • Proponujemy bezpłatne szkolenia projektowe w Kaliszu dla dyrektorów, którzy cenią sobie wygodę i merytorykę na najwyższym poziomie. 

 

 HARMONOGRAM SZKOLEŃ PROJEKTOWYCH DLA DYREKTORÓW w 2019/ Kalisz 

Grupa

Termin I zjazd

Termin II zjazd

Termin III zjazd

Miejsce

G 8   

13-15.09.2019

27-29.09.2019

4-6.10.2019

Kalisz
zakwaterowanie w hotelu

G 18

11-13.10.2019

18-20.10.2019

8-10.11.2019

Kalisz
zakwaterowanie w hotelu

G 30  

25-27.10.2019

15-17.11.2019

22-24.11.2019

Kalisz
zakwaterowanie w hotelu

 Korzyści z udziału w projekcie. W ramach projektu zakwalifikowani uczestnicy korzystają z następujących form wsparcia:

 • wyjazdowe lub stacjonarne/weekendowe szkolenie warsztatowe w grupach 16 osobowych, 72 godz. dydaktyczne w trzech zjazdach po 3 dni. Całe szkolenie bezpłatne - noclegi, pełne wyżywienie, materiały szkoleniowe​.
 • wsparcie indywidualnego zewnętrznego doradcy dla każdego uczestnika w ilości 24 godz. zegarowych w indywidualnym procesie wspomagania w danej placówce
 • doradca przyjeżdża do danej placówki i czynnie wspiera proces wspomagania), w której zatrudniony jest uczestnik. 
 • Zadaniem doradcy będzie:

1)      pomoc przy przygotowaniu rozwiązań ewentualnych problemów,

2)      organizacyjnych lub dydaktyczno-wychowawczych, przykłady dobrych praktyk, itp.

3)      wsparcie w formie udziału uczestników z poszczególnych grup w wirtualnej sieci współpracy i wymiany doświadczeń (grupy max. 11 osób) w ilości 30 godzin dydaktycznych.

 •  Kuratoria w całej Polsce od 2018 roku podczas kontroli w placówkach oświatowych, kładą nacisk na weryfikację i sprawdzanie tego obszaru.
 • Dzięki udziałowi w szkoleniu oraz wsparciu indywidualnego doradcy - uzyskają Państwo pełną wiedzę z tego zakresu oraz niezbędne wytyczne i dokumentację.

 Pełna informacja o projekcie znajduje się w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, oraz innych załączonych dokumentach.

 Strona www projektu: http://www.frr.org.pl/forum-kadry-kierowniczej/

Strona www cde: http://www.centrumcde.pl

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie uprzejmie prosimy o wybór terminu i miejsca szkolenia. Informację zwrotną prosimy przesłać bezpośrednio do koordynatora projektu na maila monikapiech@poczta.onet.pl lub cde@centrumcde.pl w celu przesłania pełnej dokumentacji niezbędnej do rekrutacji.

Karty zgłoszeń prosimy przesyłać na adres:

CENTRUM DOSKONALENIA EDUKACYJNEGO

Ul. Niecała 1, 62-800 Kalisz lub Skr. poczt. 159/72, 62-800 Kalisz 1

lub w formie elektronicznej na adres:  monikapiech@poczta.onet.pl lub cde@centrumcde.pl

 •  Przypominamy, że podstawą zgłoszenia jest KARTA ZGŁOSZENIA CDE
 • rekrutacja kończy się 5 dni przed szkoleniem
 • Szczegółowe informacje zawarte są w osobnym załączniku oraz na stronie www.centrumcde.pl oraz https://www.facebook.com/centrumcde
 • Wszystkie szkolenia realizujemy również dla Rad Pedagogicznych

Serdecznie zapraszamy!

*** 

 Otwieramy nabór na kolejne edycje szkoleń kwalifikacyjnych od września 2019

"Kurs na wychowawcę wypoczynku"

 oraz

"Kurs na kierownika wypoczynku"

 Szanowni Państwo!

Zapraszamy do udziału w kursach kwalifikacyjnych przygotowanych przez
 Centrum Doskonalenia Edukacyjnego
 dla przyszłych „Wychowawców wypoczynku” oraz „Kierowników wypoczynku” 
opracowanych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 roku 
w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz.U.poz. 452) 

PROGRAM KURSÓW
Na „Wychowawcę wypoczynku” oraz „Kierownika wypoczynku” zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz.U.poz. 452) 
Szczegółowy program otrzymują osoby zgłoszone na szkolenie.

Harmonogram kursu:
 

 

KURS

Poniedziałek 24.06.2019

Wtorek
25.06.2019

Środa
26.06.2019

Czwartek
27.06.2019

Wychowawca kolonii

13.00 – 20.00
9h

13.00 – 20.00
9h

13.00 – 20.00
9h

13.00 – 20.00
9h

Kierownik placówki wypoczynku

13.00 – 20.00

16.00 – 20.00
5h

16.00 – 20.00
5h

13.00 – 20.00

Pierwsza Pomoc Przedmedyczna

 

 

 

4h


Zastrzegamy sobie prawo zmiany godzin na potrzeby ustaleń z grupą!
 
Miejsce szkolenia: Szkoła Podstawowa Specjalna nr 19 w Kaliszu, ul. Budowlanych 2, 62-800 Kalisz

Organizacja:
- Organizator kursów: Centrum Doskonalenia Edukacyjnego
- Koordynator kursów: mgr Monika Piechowicz- Kruk
- Szkolenie prowadzone w formie wykładowo – warsztatowej
- Oferta skierowana do nauczycieli i wychowawców publicznych przedszkoli, szkół wszystkich szczebli i innych placówek oświatowych, oraz osób chętnych do zdobycia kwalifikacji spełniających warunki naboru
- Kurs wychowawców wypoczynku obejmuje 36 godzin 
- Kurs Kierowników wypoczynku 10 godzin
- Kurs z pierwszej pomocy przedmedycznej 4 godziny
- Optymalna liczba uczestników: 20 osób

Koszt:
kurs wychowawców kolonii 220 zł
kierownika placówki wypoczynku 140 zł

Warunki ukończenia:
- Zgłoszenie, wymagane zaświadczenia, opłata i uczestnictwo w szkoleniu

Informacji na temat kursu udziela:
Monika Piechowicz - Kruk, tel; 696725232, e-mail: cde@centrumcde.pl
 

Karty zgłoszeń prosimy przesyłać na adres:

CENTRUM DOSKONALENIA EDUKACYJNEGO
Skr. poczt. 159/72, 62-800 Kalisz 1
lub w formie elektronicznej na adres: cde@centrumcde.pl

 

 

è Przypominamy, że podstawą zgłoszenia jest KARTA ZGŁOSZENIA CDE
è rekrutacja kończy się 5 dni przed szkoleniem
è Szczegółowe informacje zawarte są w osobnym załączniku oraz na stronie www.centrumcde.pl oraz https://www.facebook.com/centrumcde
 

 

 

KARTĘ ZGŁOSZENIA można pobrać ze strony:

 http://www.centrumcde.pl/index.php/content/view/18/26/

Czekamy na zgłoszenia! 

***  

Szanowni Państwo

Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych

 

Centrum Doskonalenia Edukacyjnego poleca i zaprasza Państwa do udziału w projekcie:

"Kompleksowy program rozwijania kompetencji kluczowych uczniów

skierowany do kadr zarządzających placówek oświatowych

w województwie wielkopolskim" 

Projekt trwa wyłącznie do końca września 2019 dlatego teraz polecamy 3 darmowe zjazdy szkoleniowe, które mocno inwestują w umiejętności i doświadczenia dyrektorów, są okazją do wymiany doświadczeń i budowania sieci współpracy z innymi dyrektorami oraz gwarantują wspomaganie na kolejny rok szkolny 2019/2020 w zakresie realizacji kompetencji kluczowych w nauczaniu szkolnym.

Centrum Doskonalenia Edukacyjnego – BIURO REKRUTCYJNE POŁUDNIOWA WIELKOPOLSKA
KONTAKT:
Tel. 0048 696725232
e-mail: monikapiech@poczta.onet.pl lub cde@centrumcde.pl, adres do korespondencji:
ul. Targowa 20/4 62-800 Kalisz, www.centrumcde.pl
 
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie uprzejmie prosimy o wybór terminu i miejsca szkolenia. Informację zwrotną prosimy przesłać bezpośrednio do koordynatora projektu na maila monikapiech@poczta.onet.pl lub cde@centrumcde.pl w celu przesłania pełnej dokumentacji niezbędnej do rekrutacji.
 
HARMONOGRAM SZKOLEŃ PROJEKTOWYCH DLA DYREKTORÓW w 2019/ grupa 2- Kalisz
Wznawiamy rekrutację dla grup w terminach :

 

Gr 2

Kalisz

14-16-.06

 

28-30.06

5-7.07

pt/sob/nd

Gr 6

Poznań

31-2.06

14-16.06

5-7.07

pt/sob/nd

 

 Dla wszystkich uczestników zagwarantowany jest nocleg! 

Prosimy o zabranie ze sobą oryginałów dokumentów projektowych.

Do zobaczenia! 

 

Karty zgłoszeń prosimy przesyłać na adres:
CENTRUM DOSKONALENIA EDUKACYJNEGO
Skr. poczt. 159/72, 62-800 Kalisz 1
lub w formie elektronicznej na adres: monikapiech@poczta.onet.pl lub cde@centrumcde.pl
 
è Przypominamy, że podstawą zgłoszenia jest KARTA ZGŁOSZENIA CDE
è rekrutacja kończy się 5 dni przed szkoleniem
è Szczegółowe informacje zawarte są w osobnym załączniku oraz na stronie www.centrumcde.pl oraz https://www.facebook.com/centrumcde
è Wszystkie szkolenia realizujemy również dla Rad Pedagogicznych
 

Czekamy na zgłoszenia! 

*** 

 

  Szkolenia, które odbyły się:

TERMINY ZJAZDÓW - GRUPA 33 W KALISZU (czw-so)

I ZJAZD 28.02.-02.03.2019 r. w czwartek zajęcia rozpoczynają się o godz. 15.00 OD 14.00 OBIAD I ZAKWATEROWANIE

 

II ZJAZD 21-23.03.2019 r. w czwartek zajęcia rozpoczynają się o godz. 15.00

III ZJAZD 25-27.04.2019 r. w czwartek zajęcia rozpoczynają się o godz. 15.00

 

*** 

HARMONOGRAM SZKOLEŃ PROJEKTOWYCH DLA DYREKTORÓW w 2019/ grupa 34 - Ciechocinek

 I ZJAZD 15-17.03.2019 r. (weekend)
II ZJAZD 29-31.03.2019 r. (weekend)
III ZJAZD 12-14.04.2019 r. (weekend)

Dla wszystkich uczestników zagwarantowany jest nocleg! 

Rekrutacja nie została jeszcze zamknięta, można jeszcze dołączyć do grupy!

Serdecznie zapraszamy!      

          

*** 
 

Szanowni Państwo, 

 

 

w związku z udziałem Centrum Doskonalenia Edukacyjnego w ministerialnym projekcie z zakresu:

  „Skuteczne osiąganie celów edukacyjnych – nowy system wspomagania szkoły”

część szkół objęta jest wspomaganiem w zakresie kompetencji kluczowych. Pozostałe szkoły i nauczycieli zapraszamy do udziału w szkoleniach i warsztatach w tym obszarze. Zapraszamy do współpracy!

 

 

*** 
Przypominamy o powstających grupach szkoleniowych dla dyrektorów w projekcie realizowanym na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej nt. 

 

 


„Kompleksowy program rozwijania kompetencji kluczowych uczniów skierowany do kadr zarządzających placówek oświatowych w województwie wielkopolskim”
Projekt kontynuuje prace na rzecz świadomego nauczania w zakresie kompetencji kluczowych. Udział w projekcie jest bezpłatny i zakłada szkolenie w wymiarze 72 godzin edukacyjnych.
***
Przypominamy, że już sobotę 17 listopada 2018 roku zaplanowaliśmy szkolenia:
 „Awans zawodowy nauczyciela po reformie” 
Warsztat poprowadzi mgr Dariusz Grzesik, wieloletni dyrektor i edukator Centrum Doskonalenia Edukacyjnego, wieloletni pracownik Kuratorium Oświaty a obecnie Dyrektor Szkoły Ponadpodstawowej.
koszt: 150 zł 
***
„Jak uczyć języków obcych dzieci i młodzież z specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”
Warsztat przeznaczony dla nauczycieli wszystkich typów szkół poprowadzi mgr Monika Piechowicz- Kruk - pedagog specjalny, wykładowca dydaktyki języków obcych, nauczyciel, tutor, trener w programie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów dla dyrektorów i nauczycieli. 
koszt: 150 zł
***
Natomiast w sobotę 24 listopada 2018 roku odbędzie się warsztat dla nauczycieli przedszkoli i szkół nt. 
„LOGORYTMIKA jako forma uzupełniająca terapię dziecka z deficytami mowy, ruchu oraz percepcji słuchowej i wzrokowej.”
Warsztaty poprowadzi mgr Iwona Banasiak logopeda, trener emisji głosu, autorka programów logorytmicznych dla dzieci, nauczyciel oraz wykładowca w Studium Animatorów Kultury. Propagator muzyki we wszelakich formach i stylach. Juror konkursów wokalnych dla dzieci i młodzieży. Prezes Stowarzyszenia Anima e Corpo. 
koszt: 150 zł
Wywiadówka inaczej – czyli jak współpracować z rodzicami w zreformowanej szkole?
Warsztat poprowadzi mgr Renata Harabasz pedagog w poradni psychologiczno – pedagogicznej, pedagog szkolny w liceum ogólnokształcącym. Posiada prywatną praktykę z zakresu terapii pedagogicznej. Wieloletni edukator Centrum Doskonalenia Edukacyjnego w Kaliszu wykładający w zakresie problematyki wychowawczo – profilaktycznej i specyficznych trudności w uczeniu się.

 

 

*** 
Wpłaty prosimy dokonać po otrzymaniu POTWIERDZENIA od CDE
o organizacji w danym terminie na konto:
Idea Bank 
Nr 52195000012006007268090002 
***
Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres:
CENTRUM DOSKONALENIA EDUKACYJNEGO
Skr. poczt. 159, 62-800 Kalisz 1
lub w formie elektronicznej na adres: cde@centrumcde.pl 
 ***
Przypominamy o powstających grupach szkoleniowych dla dyrektorów w projekcie realizowanym na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej nt.
 • „Kompleksowy program rozwijania kompetencji kluczowych uczniów skierowany do kadr zarządzających placówek oświatowych w województwie wielkopolskim”
Projekt kontynuuje prace na rzecz świadomego nauczania w zakresie kompetencji kluczowych. Udział w projekcie jest bezpłatny i zakłada szkolenie w wymiarze 72 godzin edukacyjnych.         
Można dosyłać zgłoszenia. Wkrótce zostaną zaproponowane harmonogramy zjazdów dla dyrektorów.
 
HARMONOGRAM SZKOLEŃ I WARSZTATÓW STACJONARNYCH CDE: październik- listopad 2018

DATA

TEMAT

MIEJSCE

sobota       27.10.2018r.    koszt 150 zł

 

Najważniejsze narzędzie pracy nauczyciela. Emisja i higiena głosu.

Al. Wolności 6 w Kaliszu       Budynek Empik School        godz. 9.00 – 15.30

sobota       17.11.2018r.    koszt 150 zł

 

Awans zawodowy nauczyciela po reformie – przygotowanie dokumentacji z uwzględnieniem zmian w prawie oświatowym.

Al. Wolności 6 w Kaliszu       Budynek Empik School        godz. 9.00 – 15.30

sobota       17.11.2018r.    koszt 150 zł

Jak uczyć języków obcych dzieci i młodzież ze specjalnymi i specyficznymi potrzebami edukacyjnymi (SPE).

Warsztat dla nauczycieli wszystkich typów szkół.

Al. Wolności 6 w Kaliszu       Budynek Empik School        godz. 9.00 – 15.30

sobota 24.11.2018r. koszt 150 zł  

LOGORYTMIKA jako forma uzupełniająca terapię dziecka

z deficytami mowy, ruchu oraz percepcji słuchowej i wzrokowej.

Warsztat dla nauczycieli przedszkoli i szkół.

Al. Wolności 6 w Kaliszu       Budynek Empik School        godz. 9.00 – 15.30

sobota 24.11.2018r. koszt 150 zł 

 

Wywiadówka inaczej- czyli jak współpracować rodzicami w zreformowanej szkole?

Al. Wolności 6 w Kaliszu       Budynek Empik School        godz. 9.00 – 15.30

3 weekendy wyjazdowe lub stacjonarne w Kaliszu

„Kompleksowy program rozwijania kompetencji kluczowych uczniów skierowany do kadr zarządzających placówek oświatowych w województwie wielkopolskim”.

Szkolenie 72 h bezpłatnie dla dyrektorów, v-ce dyrektorów

szkół i placówek oświatowych.

Hotele i centra wykładowe na terenie Polski

 
Karty zgłoszeń prosimy przesyłać na adres:
CENTRUM DOSKONALENIA EDUKACYJNEGO
Skr. poczt. 159/72, 62-800 Kalisz 1
lub w formie elektronicznej na adres: cde@centrumcde.pl
  è Przypominamy, że podstawą zgłoszenia jest KARTA ZGŁOSZENIA CDE
è rekrutacja kończy się 7 dni przed szkoleniem
è Szczegółowe informacje zawarte są w osobnym załączniku oraz na stronie www.centrumcde.pl oraz https://www.facebook.com/centrumcde
è Prosimy zgłaszać się zgodnie z przedstawioną ofertą w załączniku i wykazie form szkoleniowych na plakacie CDE oraz na stronie www.centrumcde.pl
è Zapraszamy do lektury kolejnych newsletterów, będących aktualizacją i uzupełnieniem informacji o warsztatach
è Wszystkie szkolenia realizujemy również dla Rad Pedagogicznych
 Serdecznie zapraszamy!
CENTRUM DOSKONALENIA EDUKACYJNEGO
Tel. + 48 696 725 232
https:/ www.centrumcde.pl
 
OFERTA FORM DOSKONALENIA na rok szkolny 2018/2019
Termin nadsyłania zgłoszeń do 30 września 2018 r.
Szczegółowe informacje oraz KARTA ZGŁOSZENIA oraz CENNIK na stronie www.centrumcde.pl
OFERTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH oraz zasady REKRUTACJI do PROJEKTÓW udostępnione są w formie elektronicznej oraz na stronie www.centrumcde.pl
 
 

Lp.

Tytuł formy

Liczba godzin

00

PROJEKT: „Kompleksowy program rozwijania kompetencji kluczowych uczniów skierowany do kadr zarządzających placówek oświatowych w województwie wielkopolskim” (bez kosztów)

72

1.

Awans zawodowy nauczyciela po reformie – przygotowanie dokumentacji z uwzględnieniem zmian w prawie oświatowym.

8

2.

Jak dokonywać oceny pracy nauczyciela po reformie. Warsztat dla dyrektorów i nauczycieli.

8

3.

Nowe wspomaganie szkoły - diagnoza, monitoring i ewaluacja osiągnięć szkoły.

8

4.

Doradztwo zawodowe we współczesnej szkole. Istota i zasady organizacji kształcenia.

8

5.

Tworzenie koncepcji pracy szkoły a planowanie jej rozwoju zgodnie z wytycznymi reformy edukacji.

8

6.

Jak radzić sobie ze stresem? Trening umiejętności.

8

7.

Najważniejsze narzędzie pracy nauczyciela. Emisja i higiena głosu.

16

8.

Jak skutecznie osiągać cele edukacyjne? Osiem kompetencji kluczowych uczniów.

8

9.

TIK jako szansa na rozwój kompetencji informatycznych. Przykłady pracy w oparciu o metody.

8

10.

Uczymy uczniów uczyć się w świetle kompetencji kluczowych.

8

11.

Jak kształtować kompetencje matematyczne i naukowo – techniczne u uczniów.

8

12.

Kompetencje społeczne i obywatelskie na lekcjach przedmiotowych i wychowawczych.

8

13.

Rola kompetencji kluczowych ucznia w planowaniu pracy nauczyciela.

 

14.

Innowacyjny nauczyciel to przedsiębiorczy uczeń. Nauczanie poprzez eksperymentowanie, doświadczanie, wykorzystywanie metod aktywizujących.

8

15.

Procedury postępowania w sytuacjach ryzykownych w środowiskach szkolnych.

8

16.

Formy i metody kształtowania postaw uczniów. Wychowanie do wartości.

8

17.

Twórcze nauczanie jako szansa dla rozwoju kreatywności ucznia.

8

18.

Gry i zabawy przeciwko agresji – warsztat psychoedukacyjny.

8

19.

Procedury postępowania w sytuacjach ryzykownych w środowiskach szkolnych.

8

20.

Kompetencje kluczowe na lekcji wychowawczej. Jak je realizować? Warsztat dla wychowawcy.

8

21.

Kary i nagrody w wychowaniu wg koncepcji T. Gordona „Wychowanie bez porażek”.

8

22.

Wywiadówka inaczej- czyli jak współpracować rodzicami w zreformowanej szkole?

8

23.

Tutoring jako metoda spersonalizowanej nauki i wychowania w szkole. Warsztat dla nauczycieli i wychowawców.

8

24.

Rola norm i zasad w pracy z młodzieżą a kompetencje kluczowe. Warsztat dla wychowawców i nauczycieli.

8

25.

Jak odnaleźć najlepsze dla mnie miejsce - moje zadania i role w tej placówce. Trening ku odkrywaniu własnych kompetencji i zasobów.

8

26.

Jak doskonalić cechy dobrego pedagoga - wychowawcy. Trening umiejętności wychowawczych dla nauczycieli i wychowawców.

8

27.

Warsztat radzenia sobie w trudnych sytuacjach z rodzicami. Zajęcia mają charakter superwizyjno – wspierający.

8

28.

Coaching w pracy i rozwoju nauczyciela. Trening umiejętności.

8

29.

Systemowy model pomagania w problemach wychowawczych w szkole.

8

30.

Jak rozwijać zdolności kierunkowe i twórcze uczniów?

8

31.

Motywowanie do nauki. Jak rozmawiać z dzieckiem, aby się uczyło? Warsztat ukierunkowany na dziecko.

8

32.

Jak pomagać dziecku z ADHD? To takie proste.

8

33.

Motywowanie uczniów do nauki - wyzwanie dla nauczyciela. Warsztat ukierunkowany na kompetencje nauczyciela.

8

34.

Funkcja kształtująca i wspierająca oceniania w nauczaniu 8 kompetencji kluczowych.

8

35.

Jak pracować metodą projektu na 8 kompetencjach kluczowych ucznia?

8

36.

Jak rozwijać zdolności kierunkowe i twórcze zdolności uczniów?

8

37.

Jak pracować z uczniem zdolnym?

8

38.

Uczeń z niepełnosprawnością intelektualną w klasie integracyjnej.

8

39.

Sposoby i formy pracy z uczniem dyslektycznym.

8

40.

Dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb dziecka z dysfunkcjami.

8

41.

Profilaktyka logopedyczna w przedszkolu.

8

42.

Zaburzenia słuchu fonematycznego jako przyczyna zaburzeń mowy i problemów z nauką szkolną.

8

43.

Metody i techniki pracy z uczniem dyslektycznym na lekcji i w domu.

8

44.

Dostosowywanie wymagań edukacyjnych do specjalnych potrzeb dziecka. Metody i techniki pracy.

8

45.

Praca z dzieckiem autystycznym. Podstawowe metody i zasady pracy.

8

46.

Komunikacja alternatywne i wspomagająca w pracy z dzieckiem z problemami komunikacyjnymi. Wprowadzenie do komunikacji alternatywnej.

8

47.

AAC – alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się. I poziom podstawowy oraz II poziom zaawansowany.

15/15

48.

Warsztat: „Dziecko jąkające się w szkole.”

10

49.

Warsztat: „Terapia niepłynności mówienia.”

20

50.

LOGORYTMIKA jako forma uzupełniająca terapię dziecka z deficytami mowy, ruchu oraz percepcji słuchowej i wzrokowej.

6

51.

Wspieranie rozwoju i funkcjonowania dzieci leworęcznych i z zaburzeniami lateralizacji.

8

52.

Warunki diagnozowania i orzekania oraz sposoby pracy z dziećmi słabowidzącymi i niewidzącymi w ujęciu tyflopedagogiki.

8

53.

Kurs instruktażowy dla nauczycieli - KIEROWNIKÓW WYCIECZEK SZKOLNYCH (10h)

10

54.

Kurs kwalifikacyjny dla kierowników placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

10

55.

Kurs wychowawców kolonijnych.

36

56.

Geografia moja pasja. Metodyka pracy w oparciu o TIK na lekcjach przyrody i geografii.

10

57.

Kurs kwalifikacyjny języka angielskiego dla nauczycieli- przygotowanie do PTE General Level 3 do poziomu B2

10

       58.         Pierwsza pomoc przedmedyczna BLS.                                                                                                                                                                                                                       10

59.

Jak uczyć gramatyki komunikatywnie?

8

60.

Impulsy zachęcające uczniów do mówienia i pisania na lekcji języka obcego.

8

61.

„Europejskie Portfolio Językowe” jako nieodłączny element nowoczesnego nauczania języków obcych.

8

62.

„Deutsch nach Englisch” – nauczanie języka niemieckiego jako drugiego języka obcego.

8

63.

Wybrane formy dramy i technik teatralnych na lekcjach języka obcego.

8

64.

Jak uczyć języków obcych dzieci z dysleksją?

8

65.

Jak uczyć języków obcych dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE)?

8

66.

Kurs pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych z wykorzystaniem elementów metody stymulacji polisensorycznej.  

Kurs pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych z wykorzystaniem elementów metody integracji sensorycznej.          

Kurs pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych z wykorzystaniem elementów metody Marii Montessori.      

Kurs pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych z wykorzystaniem elementów metody kinezjologii edukacyjnej.

eLearning

 *** 
Koszt 8 godzinnego warsztatu metodycznego 150 zł
 
Koszt treningów umiejętności i innych specjalistycznych form szkoleniowych
w CENNIKU CDE
*** 
Rok szkolny 2018-2019
 
Projekt realizowany na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej 
 
"Kompleksowy program rozwijania kompetencji kluczowych uczniów skierowany do kadr zarządzających placówek oświatowych w województwie wielkopolskim"
 
Projekt, który przygotowuje kadrę zarządzającą do sprawowania nadzoru pedagogicznego w obszarze wspomagania placówek oświatowych pod kątem kompetencji kluczowych. 
 
 Szczegóły udostępniamy w biurze rekrutacyjnym Centrum Doskonalenia Edukacyjnego
 
wyłącznie telefonicznie pod numerem 0048 696 725 232
 
dyżury poniedziałek, wtorek, czwartek od godz. 13.30 - 17.00
 
w środy w godzinach 11.00-12.30
w piątki od godz.  10.30 - 15.00
 
oraz per e-mail: cde@centrumcde.pl
 
*** 
 
Bezpłatna konferencja dla dyrektorów i nauczycieli
 
 
MATEMATYKA BEZ RESZTY
odbyła się 7 czerwca 2018 roku w Szkole Podstawowej nr 10 im. Marii Konopnickiej w Kaliszu, ul. Karpacka 3.
 
PROGRAM KONFERENCJI
16:00 – 16:15 Powitanie, wstęp Monika Piechowicz- Kruk - dyrektor Centrum Doskonalenia Edukacyjnego
16:15 – 17:00 WYKŁAD: W tyglu dziecięcych uczuć. Pomagać dziecku w radzeniu sobie z emocjami, Teresa Radomska, doradca metodyczny – Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu,
 
 
17:00 – 17:15 Przerwa kawowa
WARSZTATY: 17:15 – 18:00 (rotacyjnie)
·         GRUPA PRZEDSZKOLNA (rotacyjnie)
 
– Matematyczni podróżnicy Ewa Urszula Witkowska – Eduexpert
 
·         GRUPA WCZESNOSZKOLNA (rotacyjnie)
Zestaw edukacyjny Scottie Go! Edu, to odpowiedź na zmiany w realizacji podstawy programowej i obowiązek nauczania programowania od najmłodszych lat. Gra to przyjazne i bezpieczne środowisko dla ucznia i nauczyciela. Aby rozpocząć pracę z zestawem, nie są wymagane wielogodzinne szkolenia, a jego struktura prowadzi nauczyciela i ucznia wspólnie przez naukę programowania krok po kroku. Przeżyj przygodę wraz z przyjaznym kosmitą Scottie, naucz się programować i pomóż w powrocie Scottiego do domu!
 
 
***
 
 
 


 
następny artykuł »

Dane kontaktowe

CENTRUM DOSKONALENIA
EDUKACYJNEGO

Skr. poczt. 159, 62-800 Kalisz 1
tel. + 48 696 725 232,
      + 48 692 504 230
e-mail: cde@centrumcde.pl
www.centrumcde.pl

Plan szkoleń

 Plan szkoleń: Kalisz, Poznań, Warszawa, Zielona Góra 

Współpraca

   

Delfort