Problematyka związana z dydaktyką Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu


DYDAKTYKA

26. Jak oceniać? Kształtująca funkcja oceniania.

ADRESACI: nauczyciele wszystkich typów szkół.

Celem szkolenia jest zdobycie kompetencji nauczyciela w zakresie oceniania kształtującego i wspierającego, umiejętności właściwej oceny i konstruowania narzędzi w zakresie oceniania z uwzględnieniem WSO.

Liczba godzin

8

Zgłoszenia przez cały rok


27. Jak pracować metodą projektu?

ADRESACI: nauczyciele szkół i placówek oświatowych

Celem szkolenia jest nabycie umiejętności pracy metodą projektu, w tym planowanie, koordynacja prac i ocena wykonania projektu.

Liczba godzin

8

Zgłoszenia przez cały rok


28. Jak rozwijać zdolności kierunkowe i twórcze uczniów?

ADRESACI: nauczyciele wszystkich typów szkół.

Celem szkolenia jest zdobycie umiejętności rozpoznawania kierunkowych zdolności ucznia, planowania pracy z uczniem zdolnym, prowadzenia zajęć rozwijających zdolności kierunkowe i twórcze uczniów.

Liczba godzin

8

Zgłoszenia przez cały rok


29. Jak pracować z uczniem zdolnym?

ADRESACI: nauczyciele wszystkich typów szkół.

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy z zakresu współczesnej pedagogiki i edukacji pozytywnej, poznanie metod i form pracy z uczniem zdolnym oraz umiejętności planowania rozwoju ucznia zdolnego.

Liczba godzin

8

Zgłoszenia przez cały rok


30. Kształcenie umiejętności kluczowych uczniów poprzez tworzenie zadań o złożonej strukturze.

ADRESACI: nauczyciele wszystkich typów szkół.

Celem szkolenia jest nabycie umiejętności konstruowania zadań w zakresie umiejętności kluczowych uczniów, organizacji zajęć dającej uczniom swobodę w zakresie sposobu pracy podczas lekcji oraz oceniania własnej pracy nauczyciela na podstawie osiągnięć uczniów.

Liczba godzin

8

Zgłoszenia przez cały rok


31. Kształtowanie poprawności językowej uczniów w wypowiedziach pisemnych i ustnych.

ADRESACI: dyrektorzy i nauczyciele szkół podstawowych i gimnazjów

Celem szkolenia jest poznanie dydaktyki w zakresie kształcenia językowego, zdobycie umiejętności pracy z uczniem w zakresie sprawnego posługiwania się formami wypowiedzi ustnych i pisemnych, oraz konstruowania zadań do pracy i schematów oceniania do zadań kształcących i sprawdzających umiejętności językowe.

Liczba godzin

8

Zgłoszenia przez cały rok


32. Czy lektura może być ciekawa? Jak rozwijać kompetencje czytelnicze dzieci i młodzieży.

ADRESACI: nauczyciele wszystkich typów szkół.

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy z zakresu współczesnej pedagogiki i edukacji pozytywnej, poznanie metod i form pracy z uczniem w oparciu o lekturę. Poznanie sposobów upowszechniania czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.

Liczba godzin

8

Zgłoszenia przez cały rok


33. Praca z sześciolatkiem w szkole. Aktualizacja danych z zakresu prawa oświatowego.

ADRESACI: nauczyciele przedszkoli i szkół podstawowych pracujących z dziećmi sześcioletnimi.

Celem szkolenia jest poznanie prawa oświatowego dot. tematu, zdobycie umiejętności organizacji zajęć dla dzieci sześcioletnich w placówce w oparciu o znajomość możliwości i ograniczeń dziecka sześcioletniego w odniesieniu do kompetencji kluczowych sześciolatka, metod i technik właściwych do pracy z sześciolatkiem. Zdobycie wiedzy w zakresie metod wspomagających edukację dziecka sześcioletniego i dziecka z specyficznymi potrzebami edukacyjnymi i zasad współpracy z rodzicami dziecka.

Liczba godzin

8

Zgłoszenia przez cały rok


34. Funkcje wspomagające stosowania mnemotechnik w pracy z uczniem w szkole.

ADRESACI:nauczyciele wszystkich typów szkół.

Celem szkolenia jest poznanie mnemotechnik i ich funkcji w nauczaniu, nabycie umiejętności w dostosowywaniu odpowiedniej techniki szybkiego zapamiętywania i sposobu uczenia się do specyfiki materiału lub przedmiotu.

Liczba godzin

8

Zgłoszenia przez cały rok

 

Dane kontaktowe

CENTRUM DOSKONALENIA
EDUKACYJNEGO

Skr. poczt. 159, 62-800 Kalisz 1
tel. + 48 696 725 232,
      + 48 692 504 230
e-mail: cde@centrumcde.pl
www.centrumcde.pl

Plan szkoleń

 Plan szkoleń: Kalisz, Poznań, Warszawa, Zielona Góra 

Współpraca

   

Delfort