Pedagogika specjalna i psychologia Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu

PEDAGOGIKA SPECJALNA, PSYCHOLOGIA


35. Uczeń z niepełnosprawnością intelektualną w klasie/grupie integracyjnej w świetle obowiązujących przepisów.

ADRESACI: nauczyciele przedszkoli i szkół.

Celem szkolenia jest poznanie obowiązującego prawa oświatowego dot. tematu, metod pracy i założeń pedagogiki włączającej, zdobycie umiejętności organizacji zajęć w grupie/klasie integracyjnej oraz współpracy z rodzicami.

Liczba godzin

8

Zgłoszenia przez cały rok


36. Sposoby i formy pracy z uczniem dyslektycznym.

ADRESACI: nauczyciele wszystkich typów szkół.

Celem szkolenia jest nabycie umiejętności rozpoznawania objawów dysleksji, udzielania pomocy uczniowi i jego rodzicom oraz poznanie zasad pracy z uczniami, u których występują specyficzne trudności w uczeniu się.

Liczba godzin

8

Zgłoszenia przez cały rok


37. Dostosowywanie wymagań edukacyjnych do specjalnych potrzeb dziecka.

ADRESACI: nauczyciele różnych typów szkół

Celem szkolenia jest nabycie umiejętności rozpoznawania u dziecka trudności w uczeniu się, wykorzystania wskazówek Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w celu dostosowania wymagań edukacyjnych do możliwości i potrzeb edukacyjnych ucznia, udzielania pomocy uczniowi i jego rodzicom oraz poznanie zasad tworzenia dokumentacji i pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Liczba godzin

8

Zgłoszenia przez cały rok

 

38. Praca z dzieckiem autystycznym. Podstawowe metody i zasady pracy.

ADRESACI: terapeuci, nauczyciele, pedagodzy wszystkich placówek oświatowych.

Celem szkolenia jest nabycie umiejętności rozpoznawania objawów autyzmu wczesnodziecięcego i zespołu Aspergera, poznanie podstawowych metod pracy z dzieckiem autystycznym takich jak: metody stymulacji sensorycznej, metody behawioralne, metoda opcji, alternatywne i wspomagające metody komunikacji, metoda Afolter, metoda wizualizacji i inne.

Liczba godzin

8

Zgłoszenia przez cały rok


39. Konferencja szkoleniowa „Pokochaj autyzm” w Twojej szkole z Fundacją „Być bliżej siebie”.

ADRESACI: kadra pedagogiczna pracująca z dziećmi z autyzmem lub podobnym wyzwaniem rozwojowym (całościowe zaburzenia rozwoju, zespół Aspergera, cechy autyzmu).

Celem konferencji jest zapoznanie uczestników z istotą wyzwań towarzyszących autyzmowi w szkole oraz przedstawienie skutecznych strategii wspierania rozwoju społecznego i poznawczego dzieci nim dotkniętych.

Liczba godzin

6

Zgłoszenia przez cały rok


40. Metodyka pracy z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim.

ADRESACI: nauczyciele szkół i placówek oświatowych.

Celem szkolenia jest poznanie specyfiki funkcjonowania dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, zasad i metod pracy adekwatnych do możliwości i ograniczeń uczniów oraz zasad współpracy z rodzicami.

Liczba godzin

8

Zgłoszenia przez cały rok

41. Metodyka pracy z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną

w stopniu umiarkowanym i znacznym.

ADRESACI: nauczyciele szkół i placówek oświatowych

Celem szkolenia jest poznanie specyfiki funkcjonowania dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, zasad i metod pracy adekwatnych do możliwości i ograniczeń uczniów oraz zasad współpracy z rodzicami.

Liczba godzin

8

Zgłoszenia przez cały rok

42. Jak pracować z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim.

ADRESACI: nauczyciele szkół i placówek oświatowych

Celem szkolenia jest poznanie specyfiki funkcjonowania dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, zasad i metod pracy adekwatnych do możliwości i ograniczeń uczniów oraz zasad współpracy z rodzicami i specjalistami, a także zdobycie umiejętności prowadzenia dokumentacji zajęć.

Liczba godzin

8

Zgłoszenia przez cały rok


43. Wykorzystanie relaksacji, wizualizacji oraz muzykoterapii aktywnej w pracy z zachowaniami agresywnymi u dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym.

ADRESACI: nauczyciele szkół i placówek oświatowych.

Celem szkolenia jest nabycie umiejętności rozpoznawania form i rodzajów agresji u dzieci w wieku szkolnym z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym oraz ich przyczyn, poznanie zasad i metod pracy umożliwiających radzenie sobie z problemem agresji w szkole.

Liczba godzin

8

Zgłoszenia przez cały rok

44. Zaburzenie płynności mówienia – wykorzystanie metody wizualizacji w terapii logopedycznej dziecka jąkającego się niepełnosprawnego intelektualnie w stopniu lekkim.

ADRESACI: nauczyciele szkół i placówek oświatowych, terapeuci.

Celem szkolenia jest poznanie okresów rozwoju mowy, nabycie umiejętności rozpoznawania i diagnozowania przyczyn i podłoża występowania zaburzeń płynności mówienia oraz umiejętności wspierania dziecka i wykorzystywania metody wizualizacji w pracy z dzieckiem z zaburzeniami płynności mówienia.

Liczba godzin

8

Zgłoszenia przez cały rok


45. Materiały Montessori w kształceniu matematycznym dzieci przedszkolnych.

ADRESACI: nauczyciele przedszkoli, także integracyjnych.

Celem szkolenia jest poznanie zasad i celów metody Marii Montessori oraz zasad pracy z materiałami montessoriańskimi z pierwszego poziomu w kształceniu matematycznym w przedszkolu.

Liczba godzin

16 (1 weekend)

Zgłoszenia przez cały rok


46. Jak realizować treści podstawy programowej z matematyki

w nauczaniu zintegrowanym w szkole specjalnej z wykorzystaniem materiałów Montessori?

ADRESACI: nauczyciele szkół specjalnych i klas integracyjnych.

Celem szkolenia jest poznanie zasad i celów metody Marii Montessori oraz zasad pracy z materiałami montessoriańskimi z pierwszego i drugiego poziomu w kształceniu matematycznym w szkole z uwzględnieniem podstawy programowej szkoły specjalnej.

Liczba godzin

16 (1 weekend)

Zgłoszenia przez cały rok


47. Dyskalkulia i co dalej? Praca z uczniem z trudnościami w nauce matematyki.

ADRESACI: nauczyciele matematyki – szkoła podstawowa

Celem szkolenia jest poznanie etiologii i klasyfikacji dyskalkulii, sposobów diagnozowania dyskalkulii oraz technik i form pracy z uczniem z dyskalkulią.

Liczba godzin

6

Zgłoszenia przez cały rok


48. Być bliżej dziecka. Jak reagować na przejawy seksualności dzieci i młodzieży w wieku szkolnym.

ADRESACI: pedagodzy, wychowawcy, psycholodzy szkolni, rodzice.

Celem szkolenia jest poznanie etapów rozwoju seksualności u dzieci i młodzieży, specyfiki zachowań seksualnych w okresie dzieciństwa i dojrzewania oraz istoty i znaczenia relacji matka – dziecko – ojciec w kształtowaniu się seksualności dziecka .

Liczba godzin

6

Zgłoszenia przez cały rok


 

Dane kontaktowe

CENTRUM DOSKONALENIA
EDUKACYJNEGO

Skr. poczt. 159, 62-800 Kalisz 1
tel. + 48 696 725 232,
      + 48 692 504 230
e-mail: cde@centrumcde.pl
www.centrumcde.pl

Plan szkoleń

 Plan szkoleń: Kalisz, Poznań, Warszawa, Zielona Góra 

Współpraca

   

Delfort