Logopedia Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu

LOGOPEDIA


49. Emisja i higiena głosu. Trening Umiejętności.

ADRESACI: nauczyciele, wykładowcy akademiccy, pracownicy placówek oświatowych, pedagodzy, psycholodzy.

Celem szkolenia jest nabycie umiejętności właściwego oddychania, prawidłowej fonacji, poprawnej wymowy, prawidłowej pracy głosem w warunkach wystąpień publicznych, higieny i profilaktyki chorób głosu, praktycznych metod pracy nad głosem.


Liczba godzin

16

(1 weekend)

warsztat + ćwiczenia


Zgłoszenia przez cały rok

8 (warsztat)


50. Profilaktyka logopedyczna w przedszkolu.

ADRESACI: nauczyciele przedszkoli.

Celem szkolenia jest poznanie etapów rozwoju mowy dziecka oraz nabycie umiejętności prowadzenia ćwiczeń słuchowych, rytmicznych, oddechowych, fonacyjnych, aparatu artykulacyjnego dostosowanych do wieku dziecka.

Liczba godzin

6

Zgłoszenia przez cały rok


51. Zaburzenia słuchu fonematycznego jako przyczyna zaburzeń mowy i problemów z nauką szkolną.

ADRESACI: nauczyciele różnych typów szkół.

Celem szkolenia jest poznanie uwarunkowań percepcji słuchowej, objawów zaburzeń słuchu fonematycznego oraz nabycie umiejętności prowadzenia zajęć indywidualnych i grupowe rozwijających wrażliwość słuchową, zastosowanie ćwiczeń analizy i syntezy słuchowej zdań i wyrazów przygotowujących do nauki pisania i czytania.

Liczba godzin

6

Zgłoszenia przez cały rok


52. Komunikacja alternatywna i wspomagająca w pracy z dzieckiem z problemami komunikacyjnymi.

ADRESACI: nauczyciele różnych typów szkół.

Celem szkolenia jest poznanie AAC - alternatywnych i wspomagających metod komunikacji, rodzajów systemów komunikacyjnych (znaki przestrzenno - dotykowe, znaki graficzne lub znaki manualne), technik posługiwania się symbolami, takimi jak tablice komunikacyjne, segregatory, plany dnia dla dzieci z autyzmem i inne.

Liczba godzin

6

Zgłoszenia przez cały rok


53. AAC – alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się.

I poziom podstawowy.

ADRESACI: nauczyciele różnych typów szkół.

Celem szkolenia jest poznanie alternatywnych i wspomagających sposobów porozumiewania się (AAC), nabycie umiejętności przeprowadzania diagnozy kompetencji komunikacyjnych, tworzenia indywidualnego systemu porozumiewania się, korzystania z urządzeń niskiej i wysokiej technologii oraz ze specjalistycznych programów komputerowych wspomagających porozumiewanie się użytkowników AAC, poznanie sposobów włączenia osoby niemówiącej do działań w zespole/grupie rówieśniczej, włączania rodziców dziecka niemówiącego lub z trudnościami w porozumiewaniu się w proces edukacyjno-terapeutyczny oraz zasad tworzenia systemu AAC w placówce edukacyjno-terapeutycznej.


Liczba godzin

15

(1 weekend)

warsztat + ćwiczenia


Zgłoszenia przez cały rok


54. AAC - alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się.

II poziom zaawansowany.

ADRESACI: nauczyciele różnych typów szkół.

Celem szkolenia jest znajomość indywidualnego systemu komunikacji, podstawowych strategii AAC, technik wskazywania, umiejętność projektowania i stosowania tablic wyboru, pomocy komunikacyjnych, książek do porozumiewania się, umiejętność zastosowania zabaw socjoterapeutycznych i zespołowych zajęć komunikacyjnych oraz tworzenia systemu AAC w placówce i współpracy z rodzicami.


Liczba godzin

15

(1 weekend)

warsztat + ćwiczenia


Zgłoszenia przez cały rok

 

55. Warsztat: „Dziecko jąkające się w szkole.”

ADRESACI: nauczyciele szkół i placówek oświatowych, logopedzi.

Celem szkolenia jest zdobycie umiejętności różnicowania rodzajów niepłynności mówienia, wspierania terapii prowadzonej przez logopedów, rozumienia problemów, z jakimi spotyka się dziecko jąkające się w przedszkolu i szkole, wspierania dzieci w grupie rówieśniczej oraz współpracy z rodzicami.

Liczba godzin

10

Zgłoszenia przez cały rok


56. Warsztat: „Terapia niepłynności mówienia.”

ADRESACI: logopedzi i psycholodzy zajmujący się lub planujący zajmowanie się terapią jąkania.

Celem szkolenia jest zdobycie umiejętności różnicowania rodzajów niepłynności mówienia i rodzajów jąkania, prowadzenia wywiadu z rodzicami dziecka z niepłynnością mówienia, wspierania nauczycieli i wychowawców w pracy z dzieckiem w placówce, stosowania metod i technik logopedycznych, psychologicznych i relaksacyjnych upłynniających mowę.

Liczba godzin

20 (1 weekend)

warsztat + ćwiczenia


Zgłoszenia przez cały rok


57. LOGORYTMIKA jako forma uzupełniająca terapię dziecka

z deficytami mowy, ruchu oraz percepcji słuchowej i wzrokowej.

ADRESACI: nauczyciele szkół i placówek oświatowych, logopedzi.

Celem szkolenia jest poznanie i zastosowanie różnego rodzaju ćwiczeń, takich jak ruchowe, ruchowo - rytmiczne, dynamiczne, fonacyjne, rytmiczne, melodyczne, itp. w pracy z dziećmi wymagającymi terapii, umiejętność wskazywania dziecku cech wspólnych dla mowy i muzyki, stosowania różnych form muzyki i ruchu do zajęć rewalidacyjnych, dostrzegania terapeutycznej roli muzyki w pokonywaniu ograniczeń i zahamowań u dziecka.

Liczba godzin

6

Zgłoszenia przez cały rok


58. Opóźniony rozwój mowy. Diagnoza i możliwości terapii.

ADRESACI: nauczyciele przedszkoli i szkół podstawowych, logopedzi, terapeuci.

Celem szkolenia jest poznanie charakterystyki okresów rozwoju mowy dziecka oraz minimów, jakie powinny być osiągane w każdym okresie, symptomów mogących świadczyć o opóźnieniach bądź zaburzeniach w rozwoju językowym oraz współczesnych metod profilaktyki i terapii opóźnionego rozwoju mowy.

Liczba godzin

8

Zgłoszenia przez cały rok


59. Wspieranie rozwoju i funkcjonowania dzieci leworęcznych i z zaburzeniami lateralizacji.

ADRESACI: nauczyciele placówek oświatowych.

Celem szkolenia jest poznanie neurobiologicznych uwarunkowań lateralizacji, zdobycie umiejętności rozpoznawania i diagnozowania lateralizacji prawostronnej, lewostronnej, skrzyżowanej i nieustalonej, zastosowania metody diagnozy lateralizacji, metod wspierania rozwoju i funkcjonowania dzieci leworęcznych oraz pomocy dla osób leworęcznych.

Liczba godzin

8

Zgłoszenia przez cały rok

60. Warunki diagnozowania i orzekania oraz sposoby pracy z dziećmi słabowidzącymi i niewidzącymi w ujęciu tyflopedagogiki.

ADRESACI: pedagodzy, pedagodzy specjalni, pracownicy poradni psychologiczno - pedagogicznych.

Celem szkolenia jest poznanie warunków i sposobów diagnozowania, orzekania o niepełnosprawności oraz wskazywania sposobów pracy z dziećmi słabowidzącymi i niewidzącymi zgodnie z założeniami tyflopedagogiki.

Liczba godzin

8

Zgłoszenia przez cały rok


 

Dane kontaktowe

CENTRUM DOSKONALENIA
EDUKACYJNEGO

Skr. poczt. 159, 62-800 Kalisz 1
tel. + 48 696 725 232,
      + 48 692 504 230
e-mail: cde@centrumcde.pl
www.centrumcde.pl

Plan szkoleń

 Plan szkoleń: Kalisz, Poznań, Warszawa, Zielona Góra 

Współpraca

   

Delfort