Języki obce Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu

JĘZYKI OBCE

63. Wortschatzvermittlung im DaF.

ADRESACI: nauczyciele języka niemieckiego szkół i placówek oświatowych (warsztat prowadzony w języku niemieckim).

Celem szkolenia jest poznanie podstaw nauki o mechanizmach uczenia się, technik wprowadzania słownictwa, stosowanie metod pracy adekwatnych do umiejętności uczniów.

Liczba godzin

6

Zgłoszenia przez cały rok


64. Projekt na lekcji języka obcego.

ADRESACI: nauczycie języków obcych wszystkich typów szkół.

Celem szkolenia jest poznanie metody projektu we wszystkich jego fazach, zaplanowanie, przygotowanie i przeprowadzenie projektu na lekcjach języka obcego oraz dokonanie ewaluacji projektu.

Liczba godzin

8

Zgłoszenia przez cały rok


65. Wybrane formy dramy i technik teatralnych na lekcjach języka obcego.

ADRESACI: nauczyciele języka obcego wszystkich typów szkół.

Celem szkolenia jest poznanie technik i ćwiczeń kształtujących i rozwijających umiejętność dokładnej obserwacji, trafnego postrzegania i komunikowania niewerbalnego i werbalnego, ćwiczeń rozwijających słuchanie, koncentrację i zapamiętywanie, doskonalących mowę ciała i stymulujących wyobraźnię oraz nabycie umiejętności planowania zajęć z elementami technik dramy i technik teatralnych.

Liczba godzin

8

Zgłoszenia przez cały rok


66. Jak uczyć gramatyki komunikatywnie?

ADRESACI: nauczyciele języków obcych wszystkich typów szkół.
Celem szkolenia jest znajomość skutecznych sposobów odkrywania i przekazywania reguł gramatycznych, technik przekazywania, ćwiczenia i utrwalania gramatyki oraz nabycie sprawności w dydaktyzowaniu wybranego zagadnienia gramatycznego.

Liczba godzin

8

Zgłoszenia przez cały rok


67. Impulsy zachęcające uczniów do mówienia i pisania na lekcji języka obcego.

ADRESACI: nauczyciele języków obcych wszystkich typów szkół.
Celem szkolenia jest uświadomienie roli mówienia i pisania w nauczaniu języka obcego, poznanie i zastosowanie technik i metod pracy z różnymi impulsami zachęcającymi do mówienia i pisania stosownie do różnych faz lekcji.

Liczba godzin

8

Zgłoszenia przez cały rok


68. „Europejskie Portfolio Językowe” jako nieodłączny element

nowoczesnego nauczania języków obcych.

ADRESACI: nauczyciele języków obcych wszystkich typów szkół.

Celem szkolenia jest poznanie założeń i metody pracy z „Europejskim Portfolio Językowym” i zastosowanie go podczas lekcji języka obcego.

Liczba godzin

6

Zgłoszenia przez cały rok


69. „Deutsch nach Englisch” – nauczanie języka niemieckiego jako drugiego języka obcego.

ADRESACI: nauczyciele języka niemieckiego wszystkich typów szkół.

Celem szkolenia jest poznanie założeń nauczania języka niemieckiego według koncepcji DaFnE (Deutsch als Fremdsprache nach Englisch), umiejętne wykorzystywanie podobieństw i różnic między językiem angielskim i niemieckim w celu ułatwienia uczniom nauki języka niemieckiego oraz celowe zastosowanie różnych typów ćwiczeń kontrastywnych.

Liczba godzin

6

Zgłoszenia przez cały rok


70. Trening wymowy – jego rola i miejsce na lekcji języka obcego.

ADRESACI: nauczyciele języków obcych.

Celem szkolenia jest poznanie i umiejętne wykorzystywanie ćwiczeń wymowy, opracowywanie ćwiczeń i zabaw fonetycznych oraz planowanie lekcji lub sekwencji lekcji w celu integracji ćwiczeń wymowy z nauką pozostałych sprawności językowych.

Liczba godzin

8

Zgłoszenia przez cały rok


71. Jak uczyć języków obcych dzieci z dysleksją?

ADRESACI: nauczyciele języków obcych szkół podstawowych i gimnazjów.

Celem szkolenia jest zapoznanie nauczycieli z objawami dysleksji i jej konsekwencjami w nauce języków obcych, umiejętne rozpoznawanie trudności w nauce o charakterze dyslektycznym (dysleksja, dysgrafia, dysortografia), wskazywanie aktów prawnych dot. tematu i stosowanie odpowiednich zasad w pracy z uczniem z dysleksją, współpracy z jego rodzicami i innymi nauczycielami oraz poznanie i stosowanie odpowiednich metod na lekcji języka obcego w pracy z dzieckiem z dysleksją. Ponadto warsztat ma na celu wskazanie zasad oceniania ucznia z dysleksją.

Liczba godzin

8

Zgłoszenia przez cały rok


72. Jak uczyć języków obcych dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

ADRESACI: nauczyciele języków obcych szkół podstawowych i gimnazjów.

Celem szkolenia jest poznanie zakresu i specyfiki specjalnych potrzeb edukacyjnych wynikających z różnorodnych zaburzeń, określenie możliwości i ograniczeń w nauce języków obcych dzieci z SPE. Warsztat służy poznaniu aktów prawnych dot. tematu, zasad pracy i oceniania oraz praktycznemu zastosowaniu różnych technik i metod nauczania języków obcych adekwatnych do możliwości ucznia z SPE.

Liczba godzin

8

Zgłoszenia przez cały rok


73. Piosenka na lekcji języka obcego.

ADRESACI: nauczyciele wszystkich typów szkół.

Celem szkolenia jest poznanie i ocena źródeł dostępu do piosenek w języku obcym, poznanie zasad dydaktyzacji pozyskanych piosenek i ich adaptacji na potrzeby lekcji.

Liczba godzin

6

Zgłoszenia przez cały rok


74. Praca z obrazkiem na lekcji języka obcego.

ADRESACI: nauczyciele wszystkich typów szkół.

Celem szkolenia jest poznanie walorów pracy z obrazkiem na lekcji języka obcego i zastosowanie technik pracy z różnymi obrazkami oraz opracowanie własnej strategii ćwiczeń z obrazkiem.

Liczba godzin

6

Zgłoszenia przez cały rok


75. Wykorzystanie Internetu na lekcjach języka obcego.

ADRESACI: nauczyciele wszystkich typów szkół.

Celem szkolenia jest poznanie walorów pracy z wykorzystaniem zasobów Internetu na lekcji języka obcego i zastosowaniem urządzeń takich jak komputer, tablet, tablica interaktywna.

Liczba godzin

6

Zgłoszenia przez cały rok

NOWOŚĆ!

Kwalifikacje do nauczania języka angielskiego

w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

 

Centrum Doskonalenia Edukacyjnego zaprasza wszystkich nauczycieli planujących zdobycie kwalifikacji do nauczania języka angielskiego na intensywne

kursy przygotowujące do międzynarodowego egzaminu PTE General Level 3 w Kaliszu.

Równocześnie można rozpocząć studia podyplomowe w zakresie dydaktyki języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej nadające pełne kwalifikacje do nauczania języka angielskiego w przedszkolach i klasach pierwszego etapu edukacyjnego szkoły podstawowej.


Szczegóły w dziale KURSY KWALIFIKACYJNE, STUDIA PODYPLOMOWE na końcu broszury oraz na stronie www.centrumcde.pl


 

Dane kontaktowe

CENTRUM DOSKONALENIA
EDUKACYJNEGO

Skr. poczt. 159, 62-800 Kalisz 1
tel. + 48 696 725 232,
      + 48 692 504 230
e-mail: cde@centrumcde.pl
www.centrumcde.pl

Plan szkoleń

 Plan szkoleń: Kalisz, Poznań, Warszawa, Zielona Góra 

Współpraca

   

Delfort