Problematyka wychowawczo-profilaktyczna Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu

PROBLEMATYKA WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNA


9. Teatr moja pasja - warsztaty dla dzieci i młodzieży z zakresu teatroterapii. Sztuka rozwoju osobowości i kreatywności młodego człowieka.

ADRESACI: nauczyciele szkół i placówek oświatowych.

Celem szkolenia jest poznanie technik pracy i nabycie umiejętności kształtowania postaw uczniów poprzez ich własną wyobraźnię, kreatywność, samokontrolę oraz lepsze zrozumienie siebie i własnych emocji.

Liczba godzin

8

Zgłoszenia przez cały rok


10. ABC wychowawcy.

ADRESACI: nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek oświatowych.

Celem szkolenia jest nabycie kompetencji do pracy wychowawczej zgodnej z przepisami prawa oświatowego oraz umiejętności radzenia sobie w różnych sytuacjach wychowawczych w szkole.

Liczba godzin

8

Zgłoszenia przez cały rok


11. Gry i zabawy przeciwko agresji – warsztat psychoedukacyjny.

ADRESACI: nauczyciele przedszkoli i szkół podstawowych.

Celem szkolenia jest nabycie umiejętności przezwyciężania zachowań agresywnych poprzez dostrzeganie agresywnych uczuć i ich wyrażanie, rozpoznawanie przyczyn wściekłości i agresji, uczenie się rozumienia siebie i innych ludzi, opanowanie i przezwyciężanie złości i agresji, pokojowe rozwiązywanie konfliktów.

Liczba godzin

8

Zgłoszenia przez cały rok


12. Procedury postępowania w sytuacjach ryzykownych w środowiskach szkolnych.

ADRESACI: dyrektorzy szkół, nauczyciele szkół wszystkich typów, pedagodzy szkolni.

Celem szkolenia jest zapoznanie z aspektami prawnymi i możliwościami działań szkoły w sytuacjach przemocy rówieśniczej oraz właściwe budowanie i stosowanie szkolnego systemu dyscyplinującego w sytuacjach kryzysowych.

Liczba godzin

8

Zgłoszenia przez cały rok


13. Zasady współpracy z rodzicami.

ADRESACI: nauczyciele wszystkich typów szkół.

Celem szkolenia jest nabycie umiejętności określania przyczyn niechęci rodziców wobec szkoły, konstruktywnej współpracy z rodzicami, stosowania adekwatnych metod aktywizujących podczas wywiadówek i spotkań.

Liczba godzin

8

Zgłoszenia przez cały rok


14. Formy i metody kształtowania postaw uczniów. Wychowanie do wartości.

ADRESACI: pedagodzy, psycholodzy, wychowawcy wszystkich typów szkół i placówek.

Celem szkolenia jest przygotowanie nauczycieli do właściwego wspomagania rozwoju indywidualnego uczniów, poznanie sposobów wpływania na ich postawy i zasad pracy z grupą.

Liczba godzin

8

Zgłoszenia przez cały rok


15. „Wychowanie bez porażek” - kary i nagrody w wychowaniu wg koncepcji T. Gordona.

ADRESACI: nauczyciele wszystkich typów szkół, wychowawcy placówek opiekuńczych.

Celem szkolenia jest zdobycie umiejętności konsekwentnego postępowania wobec dzieci i młodzieży oraz skuteczne stosowanie pochwał i zachęt do działania.

Liczba godzin

8

Zgłoszenia przez cały rok


16. Kierunki pracy i pomoc dla uczniów z opiniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

ADRESACI: nauczyciele i pedagodzy szkół podstawowych.

Celem szkolenia jest nabycie umiejętności interpretowania opinii i orzeczeń Poradni oraz właściwej organizacji pracy z dzieckiem.

Liczba godzin

8

Zgłoszenia przez cały rok


17. Skuteczny proces edukacyjny – rozpoznawanie stylów poznawczych uczniów.

ADRESACI: nauczyciele szkół i placówek oświatowych.
Celem szkolenia jest poznanie preferencji sensorycznych w uczeniu się oraz metod i form pracy z uwzględnieniem stylów poznawczych uczniów.

Liczba godzin

8

Zgłoszenia przez cały rok


18. Obserwacja i opiniowanie osiągnięć oraz trudności uczniów w pierwszym etapie edukacyjnym.

ADRESACI: nauczyciele szkół i placówek oświatowych.
Celem szkolenia jest nabycie umiejętności obserwacji kierunkowej uczniów, przygotowywania opinii na temat osiągnięć i zachowań uczniów, pozyskiwania rodziców do współpracy.

Liczba godzin

8

Zgłoszenia przez cały rok


19. Praca z dzieckiem niedostosowanym społecznie w wieku 10-14 lat. Trening umiejętności.

ADRESACI: nauczyciele i pedagodzy placówek oświatowych.

Celem szkolenia jest zdobycie kompetencji wychowawczych na podstawie publikacji pt. „Psychologia agresji” dr Marzanny Farnickiej.

Liczba godzin

8

Zgłoszenia przez cały rok


20. Coaching rozwojowy umiejętności wychowawczych i kompetencji osobistych nauczycieli.

ADRESACI: nauczyciele wszystkich typów szkół
Celem szkolenia jest poznanie technik pracy nad sobą, budowania satysfakcjonujących relacji międzyludzkich oraz poszerzenie kompetencji wychowawczych.

Liczba godzin

6

Zgłoszenia przez cały rok


21. Tutoring jako metoda spersonalizowanej pedagogiki. Dobra praktyka w kształtowaniu postaw.

ADRESACI: zainteresowani tematem nauczyciele wszystkich typów szkół, pedagodzy szkolni, pedagodzy specjalni.

Celem szkolenia jest poznanie wartości pracy z uczniem opartej na relacji „mistrz - uczeń”. Poznanie podstawowych technik i metod służących personalizacji nauki oraz korzyści płynących z tej metody. Poznanie dobrych praktyk w kształtowaniu postaw.

Liczba godzin

8

Zgłoszenia przez cały rok

22. Motywowanie uczniów do nauki – wyzwanie dla nauczyciela.

ADRESACI: zainteresowani tematem nauczyciele szkół podstawowych.

Celem szkolenia jest poznanie istoty motywacji oraz sposobów i mechanizmów wpływania na nią w celu przeprowadzania zmian w zachowaniu uczniów.

Liczba godzin

8

Zgłoszenia przez cały rok


23. Jak pomagać dziecku z ADHD?

ADRESACI: nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych, wychowawcy placówek opiekuńczo – wychowawczych.

Celem szkolenia jest nabycie umiejętności rozpoznawania cech zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi i udzielania pomocy i wspierania dziecka podczas nauki szkolnej.

Liczba godzin

8

Zgłoszenia przez cały rok


24. Warsztat „Rodzeństwo, czyli droga do szczęśliwej rodziny.”

ADRESACI: wychowawcy wszystkich typów szkół i placówek opiekuńczych.

Celem szkolenia jest zdobycie umiejętności właściwego rozpoznawania uczuć i przyczyn zachowań, budowania w wychowankach poczucia wiary w siebie oraz trening kompetencji interpersonalnych.

Liczba godzin

8

Zgłoszenia przez cały rok


25. Jak przeciwdziałać wagarom szkolnym?

ADRESACI: nauczyciele wszystkich typów szkół.

Celem szkolenia jest nabycie umiejętności wskazywania przyczyn nieobecności ucznia w szkole i skutecznego przeciwdziałania wagarom szkolnym.

Liczba godzin

8

Zgłoszenia przez cały rok


 

Dane kontaktowe

CENTRUM DOSKONALENIA
EDUKACYJNEGO

Skr. poczt. 159, 62-800 Kalisz 1
tel. + 48 696 725 232,
      + 48 692 504 230
e-mail: cde@centrumcde.pl
www.centrumcde.pl

Plan szkoleń

 Plan szkoleń: Kalisz, Poznań, Warszawa, Zielona Góra 

Współpraca

   

Delfort