Monika Piechowicz- Kruk

Monika Piechowicz- Kruk

Magister pedagogiki specjalnej (specjalizacja: oligofrenopedagogika), absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Filolog germański (Uniwersytet Wrocławski). Edukator języka niemieckiego (Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie i Goethe – Institut). Odbyła staże w Szwajcarii, Austrii i Niemczech.

Dyrektor i edukator Centrum Doskonalenia Edukacyjnego.
Specjalizuje się w dydaktyce języków obcych, nauk przyrodniczych, pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi specyficznymi trudnościami w uczeniu się, metodyce nauczania zintegrowanego, a także organizacji turystyki szkolnej oraz wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Jako licencjonowany pilot wycieczek oraz organizator wypoczynku dla dzieci i młodzieży wspomaga organizację szkolnych form turystyki jak projekty edukacyjne, wycieczki i zielone szkoły.

Nauczyciel języka niemieckiego, geografii oraz oligofrenopedagog pracuje z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną w specjalnych placówkach.

Akredytowany Tutor w Collegium Wratislaviense, prowadzi prywatną praktykę oraz szkolną w zakresie tutoringu rozwojowo – naukowego dla dzieci i młodzieży, oraz tutoriali specjalnych dla młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną. Ukończyła Studia Podyplomowe na kierunku geografia w Studium Menadżerów Oświaty w Kaliszu.

Trener w ogólnopolskich projektach dla nauczycieli i kadr zarządzających oświatą. Zaangażowany trener, doradca i koordynator doskonalenia w sieci w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych u dzieci i młodzieży.

Eduexpert w rządowym programie AKTYWNA TABLICA.Autorka opracowań multimedialnych i dydaktycznych w zakresie nauk przyrodniczych na platformę https://epodreczniki.pldla Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Dotychczasowa współpraca z Polskim Stowarzyszeniem Na Rzecz Kształcenia Liderów Dydaktyki „Moja Szkoła” w Warszawie, Wydawnictwem MAC Edukacja w Kielcach, CDN „EDUKATOR” w Kielcach, Centralnym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie i Goethe – Institut w ramach programu DELFORT, Stowarzyszeniem Forum Rozwoju Regionalnego Polska Wschodnia, Ośrodkiem Rozwoju Edukacji, Mentor Systemy Audiowizualne, Wydawnictwem Multimedialnym EDUEXPERT, Wszechnicą Edukacyjną oraz Stowarzyszeniem ATGABBES w Szwajcarii.

Mieszka w Kaliszu.