Monika Piechowicz- Kruk

Monika Piechowicz- Kruk

Magister pedagogiki specjalnej (specjalizacja: oligofrenopedagogika), absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Filolog germański (Uniwersytet Wrocławski). Edukator języka niemieckiego (Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie i Goethe – Institut). Odbyła staże w Szwajcarii, Austrii i Niemczech.

Dyrektor i edukator Centrum Doskonalenia Edukacyjnego.
Specjalizuje się w dydaktyce języków obcych, nauk przyrodniczych, pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi specyficznymi trudnościami w uczeniu się, metodyce i organizacji pracy nauczyciela, a także organizacji turystyki szkolnej oraz wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Jako licencjonowany pilot wycieczek oraz organizator wypoczynku dla dzieci i młodzieży wspomaga organizację szkolnych form turystyki.

Nauczyciel języka niemieckiego, geografii oraz oligofrenopedagog pracuje z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną w specjalnych placówkach.

Autorka materiałów dydaktycznych do przedmiotu przyroda i geografia dla szkoły podstawowej oraz liceum gólnokształcacego, a także poradnika metodycznego z geografii dla szkoły podstawowej na platformę https://zpe.gov.pl  dla Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Akredytowany Tutor w Collegium Wratislaviense, prowadzi prywatną praktykę oraz szkolną w zakresie tutoringu rozwojowo – naukowego dla dzieci i młodzieży, oraz tutoriali specjalnych dla młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną. Ukończyła Studia Podyplomowe na kierunku geografia w Studium Menadżerów Oświaty w Kaliszu.

Trener  i ekspert w ogólnopolskich projektach dla nauczycieli i kadr zarządzających oświatą. Zaangażowany trener, doradca i koordynator doskonalenia w sieci w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych u dzieci i młodzieży. Ekspert i trener w zakresie edukacji włączającej oraz lider w ogólnopolskim projekcie realizowanym przez ORE ze środków UE w zakresie “kształcenia na odległość”.

Eduexpert w rządowym programie AKTYWNA TABLICA.

Inicjatorka  AKADEMII MŁODEGO PODRÓŻNIKA przy Centrum Doskonalenia Edukacyjnego w Kaliszu.

Mieszka w Kaliszu.