Plecy

Centrum
Doskonalenia
Edukacyjnego

Centrum
Doskonalenia
Edukacyjnego

CDE jest Niepubliczną Placówką Doskonalenia Nauczycieli wpisaną do rejestru NPDN w dniu 11 stycznia 2001 roku przez Kuratora Oświaty w Poznaniu pod numerem 002/2001. Od 2009 roku znajduje się w Ewidencji NPDN wpisana przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego w dniu 5 grudnia 2009 r. pod numerem DE.II.2.1.4330-8/10.

W dniu 30 sierpnia 2019 r. otrzymaliśmy z rąk Wielkopolskiego Kuratora Oświaty akredytację Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli.

Celem Centrum jest podnoszenie poziomu przygotowania zawodowego nauczycieli, mającego wpływ na ulepszenie metod pracy nauczycieli oraz pracowników samorządowych zarządzających sprawami oświaty, co w konsekwencji powinno przyczynić się do wzięcia przez wymienione osoby odpowiedzialności za wprowadzanie zmian edukacyjnych w swoich szkołach i placówkach, a także podniesienia poziomu kwalifikacji, zdobycia nowej wiedzy i umiejętności.

CDE

Zadania

Zadania

Do podstawowych zadań Centrum należy:

  • inspirowanie, organizowanie, prowadzenie doskonalenia zawodowego i dokształcania nauczycieli i kadry kierowniczej publicznych i niepublicznych szkół i placówek
  • przygotowywanie nauczycieli i kadry kierowniczej publicznych i niepublicznych szkół i placówek do wdrażania reformy oświaty/wprowadzania zmian edukacyjnych
  • udzielanie merytorycznej pomocy nauczycielom pragnącym włączyć się do ruchu pedagogicznego nowatorstwa, pracującym nad innowacjami pedagogicznymi i wychowawczymi
  • współpraca z organami sprawującymi nadzór pedagogiczny
  • udostępnianie i upowszechnianie wiedzy pedagogicznej oraz materiałów przydatnych w pracy dydaktyczno – wychowawczej szkół i placówek,
  • tworzenie warunków do wymiany doświadczeń i współpracy między nauczycielami.

Wydawnictwo

Wydawnictwo

Od 2012 r. działa Wydawnictwo CDE mające na celu publikowanie opracowań naukowych, materiałów dydaktycznych tworzonych na potrzeby placówek, nauczycieli i terapeutów przydatnych do codziennej pracy dydaktycznej, wychowawczej, profilaktycznej i terapeutycznej.

“CDE organizuje szkolenia w całej Polsce.”

Nasz zespół

Poznaj członków naszego zespołu